Course: Classic texts in the social sciences

« Back
Course title Classic texts in the social sciences
Course code KAP/CKT
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
 • Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
 • Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Course content
Niccoló Machiavelli: The Prince; the beginnings of modern political thought Thomas Hobbes: Leviathan; autority, equality and social order John Locke: Two Treatises on Government; freedom, property and right to dissent Charles Louis Montesquieu: The Spirit of the Laws; division of powers Adam Smith: The Wealth of Nations; freedom, trade and the invisible hand Karl Marx: The German Ideology; materialist analysis of social relations and ideology Karl Marx: Capital; alienation, classes and exploitation Max Weber: Economy and Society; power and legitimacy Max Weber: Economy and Society; rationalization, alienation and social classes Summary: development of modern social thought cratic regimes.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Textual studies, Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozlišit základní teoretické přístupy v politické vědě
professional skills
vyhledat a kriticky zhodnotit odbornou literaturu na dané téma
aplikovat základní principy vědecké práce jako je např. práce se zdroji či citace ve svých vlastních textech
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit význam klasických textů sociální a politické teorie pro formování politologie jako vědy
professional skills
kriticky diskutovat o zásadních tématech obsažených v klasickém sociálně-vědním textu
využít koncepty obsažené v klasických textech k analýze politických a sociálních problematik
samostatně a kriticky analyzovat akademický text
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Seminar
Textual studies
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Hobbes, Thomas; Chotaš, Jiří,; Masopust, Zdeněk,; Barabas, Marina. Leviathan, aneb, Látka, forma a moc státu církevního a politického. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-106-9.
 • Locke, John. Druhé pojednání o vládě. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0222-X.
 • Machiavelli, Niccol?. Vladař. Vyd. v tomto překladu 2., V Argu 1. Praha : Argo, 2012. ISBN 978-80-257-0736-4.
 • Marx, Karel. Kapitál : kritika politické ekonomie. Díl 1. Výrobní proces kapitálu. Vyd 4. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1978.
 • Marx, Karl; Engels, Friedrich. Spisy. Svazek I., [K. Marx (1842-1844), B. Engels (1839-1844)]. Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1956.
 • Montesquieu, Charles. O duchu zákonů. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-30-9.
 • Smith, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha : Liberální institut, 2001. ISBN 80-86389-15-4.
 • Weber, Max. Economy and Society. Berkeley: University of California Press, 1978.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 2 Summer