Course: Comparative Ethnic and Minority Politics

« Back
Course title Comparative Ethnic and Minority Politics
Course code KAP/CEMP
Organizational form of instruction Lecture + Lesson + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 8
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Ethnic groups, ethnopolitical mobilization and ethnic conflict 2. Liberal theories of minority rights 3. Theories of multiculturalism 4. Multicultural policies and their limits 5. The problem of citizenship in multiethnic societies 6. Language rights in multilingual societies 7. Political and constitutional systems of divided societies 8. Policies of minority accomodation, their limits and failures - secession, segregation and genocide 9. Ethnic political parties in party systems 10. Voting behaviour, electoral systems and ethnic diversity 11. International organizations and minority rights 12. International justice and minority rights

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Individual study, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Contact hours - 78 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat variability potenciálně konfliktních vztahů mezi politikou státu a požadavků etnických skupin
vysvětlit pojmy týkající se etnicity, etnické identity, etnické skupiny, státu, menšinové politiky státu
vysvětlit standardy i budoucí perspektivy práv etnických menšin u relevantních mezinárodních organizací
interpretovat vznik a vývoj dynamiky etno-politických hnutí a jejich požadavků vůči státu
popsat a vysvětlit základní principy porozumění etnicity, etnické skupiny a etno-politické mobilizace v kontextu soudobého státu, mezinárodních institucí a mezinárodního práva
charakterizovat fakta, principy, teorie a metody v oblasti komparativní politologie ve vztahu k menšinám a etnické politice
professional skills
interpretovat a kriticky analyzovat relevantní autory a odborné publikace k tématu
interpretovat v širších souvislostech a kontextu nabyté poznatky s ostatními sociálně-vědními disciplínami
uplatňovat nabyté znalosti v návrzích na řešení případných krizí v multietnických vztazích
vytvořit odborný výstup akceptovatelný po formální i obsahové stránce
aplikovat teoretické a metodologické přístupy na konkrétních řešených příkladech
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit význam řešení etnických konfliktů ze strany státu a relevantních mezinárodních institucí
charakterizovat různé typy konfliktů mezi státem a etnickými skupinami a navrhovat řešení
interpretovat proměny definice pojmů etnicity, etnické identity, etnické skupiny, národního státu a interakcí mezi etnickými skupinami a státem
kriticky interpretovat teoretické přístupy a modely směřující k akomodaci etnických konfliktů mezi státem a etnickými skupinami
uvést do širších souvislostí problematiku vztahů mezi státem a etnickými skupinami v komparativní perspektivě
professional skills
kriticky analyzovat a interpretovat vybraný fenomén v širších souvislostech nad oborový rámec
zvládat samostatně řešit konkrétní případ vybraného etnického konfliktu
analyzovat politickou situaci v konkrétní oblasti a být schopen vymezit hrozby vypuknutí etnických konfliktů
na základě získaných znalostí samostatně analyzovat způsob řešení konfliktů v komparativní perspektivě s využitím mezinárodních institucí
samostatně zhodnotit koncepce mezinárodních práv menšin a jejich vliv na reálná práva menšin ve státech
klasifikovat různé alternativy řešení konfliktů mezi státy a etnickými skupinami k řešení konfliktů a k zajištění práv etnických skupin
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Practicum
Seminar
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Erzo, Luttmer. Group Loyalty and the Taste for Redistribution.. The Journal of Political Economy, 2001.
 • Fearon, James D. Ethnic and Cultural Diversity by Country.. Journal of Economic, 2003.
 • Hechter, M. and D. Okamoto. Political Consequences of Minority Group Formation.. Annual Review of Political Science, No. 4, 2001.
 • Heraclides, Alexis. The self-determination of minorities in international politics. Portland : Frank Cass, 1991. ISBN 0-7146-4082-4.
 • Horowitz, Donald L. Electoral Systems: A Primer for Decision Makers.. Journal of Democracy, 2003.
 • Kymlicka, Will. Multicultural citizenship : aliberal theory of minority rights. Oxford : Clarendon Press, 2003. ISBN 0-19-829091-8.
 • Kymlicka, Will. Politics in the vernacular : nationalism, multiculturalism, and citizenship. Oxford : Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-924098-1.
 • Lijphart, Arend. Constitutional Design for Divided Societies. Journal of Democracy Vol. 15, No. 2 (April), 2004.
 • Reilly, Benjamin. Electoral Systems for Divided Societies. Journal of Democracy, 2002.
 • Taylor, Charles. The Politics of Recognition. In: Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Ed. Amy Gutmann.. Princeton University Press: Princeton, 1994.
 • Welhengama, Gnanapala. Minorities' claims : from autonomy to secession : international law and state practice. Aldershot : Ashgate, 2000. ISBN 0-7546-1077-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (16-2) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (17-1) Social sciences 2 Summer