Course: Thesis Tutorial

« Back
Course title Thesis Tutorial
Course code KAP/BPSM
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 12
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
  • Šanc David, PhDr. Ph.D.
Course content
Within this course, the student first specifies the content of the thesis during consultation session, or rather during seminar sessions, then he/she chooses adequate methods and relevant procedure of the topic processing. The student consults partial outcomes with his/her adviser [supervisor] and presents parts of his/her Bachelor's thesis to him/her. The time schedule of the subject and particular requirements will be provided by the Department, or more precisely, by the student's adviser [supervisor] at the beginning of the semester.

Learning activities and teaching methods
  • E-learning (given by an e-learning course) - 312 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat základní metodologické přístupy politické vědy
rozlišit základní teoretické přístupy v politické vědě
popsat klíčové proudy v soudobé politické teorii
professional skills
aktivně používat zahraniční databáze odborných časopisů
aplikovat základní principy vědecké práce jako je např. práce se zdroji či citace ve svých vlastních textech
vyhledat a kriticky zhodnotit odbornou literaturu na dané téma
samostatně porovnat východiska jednotlivých teoretických přístupů
learning outcomes
samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy
získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je
shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat
analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů
vytvořit kvalifikační práci odpovídající příslušným formálním požadavkům
teaching methods
Students' self-study
Self-study of literature
One-to-One tutorial
assessment methods
Continuous assessment
Recommended literature
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
  • Punch, Keith. Základy kvantitativního šetření. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Summer