Course: Foreign Policy Analysis

« Back
Course title Foreign Policy Analysis
Course code KAP/AZPO
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
 • Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Course content
- Foreign policy analysis as a subdiscipline of International Relations, theoretical frameworks for foreign policy analysis - Power and its reflection in foreign policy, great powers and small states in foreign policy analysis - National interest - shape and transformation of the concept - Human rights vs. business interests in foreign policy - "Classical" instruments of foreign policy - Modern instruments of foreign policy - Individual as foreign policy-maker - How to analyze foreign policy? (theory of roles, civil powers, good international citizens etc.)

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Self-study of literature, Lecture
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat pojmy z oblasti teorií mezinárodních vztahů
popsat obecné principy tvorby zahraniční politiky
popsat a vysvětlit metody sběru a interpretace dat ve společenských vědách
charakterizovat stěžejní pojmy z oblasti mezinárodních vztahů
professional skills
samostatně operacionalizovat pojmy z oblasti mezinárodních vztahů
analyzovat vybrané problémy soudobého mezinárodního systému
aktivně používat zahraniční databáze odborných časopisů
používat odborný pojmový aparát a operacionalizovat stěžejní pojmy z oblasti mezinárodních vztahů v anglickém jazyce
vytvořit odborný výstup a prezentovat jej v rámci skupiny
learning outcomes
professional knowledge
uvést do souvislostí vztah mezi cíli a nástroji zahraniční politiky
vysvětlit teoretické nástroje studia analýzy zahraniční politiky
vymezit studia analýzy zahraniční politiky v jednotlivých dekádách
zhodnotit koncepty veřejné diplomacie, kulturní diplomacie, sportovní diplomacie
vysvětlit význam médií pro utváření zahraniční politiky státu
charakterizovat vztah mezi diplomacií a zahraniční politikou státu
professional skills
samostatně zvolit vhodný teoreticko-metodologický nástroj k analýze vybraného konfliktu
na základě analýzy aktérů zahraniční politiky odhalit vzorce v zahraničně-politickém chování
samostatně zhodnotit koncepce zahraniční politiky a jejich vliv na konkrétní projevy zahraničně-politického chování
na základě získaných znalostí samostatně analyzovat zahraničně-politické nástroje různých typů státu
samostatně demonstrovat transformaci zahraniční politiky vybraných zemí
klasifikovat různé fáze studia zahraniční politiky na konkrétních příkladech
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Self-study of literature
professional skills
Individual study
Students' portfolio
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • The Economist.
 • Barša, Pavel; Beneš, Vít. Dialog teorií : filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7419-011-7.
 • Druláková, Radka; Drulák, Petr. Tvorba a analýza zahraniční politiky. 2., přeprac. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1184-9.
 • Kratochvíl, Petr. Původ a smysl národního zájmu : analýza legitimity jednoho politického konceptu. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. ISBN 978-80-7325-206-9.
 • KŘÍŽ, Zdeněk. Teoretický koncept civilní mocnosti a použití vojenské síly. Mezinárodní vztahy, Praha, 2007.
 • Rittberger, Volker. Approches to the study of foreign policy derived from international relations theories..
 • Waisová, Š. Tíha volby: Česká zahraniční politika mezi principy a zájmy. 1. vydání.. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,, 2011. ISBN 978-80-87558-00-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (16-1,2) Social sciences 1 Winter