Course: Public policy analysis

« Back
Course title Public policy analysis
Course code KAP/AVP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
 • Štollová Sandra, PhDr.
 • Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Course content
1. What is public policy and what does it mean for the social sciences 2. Possibilities of definition of policy and public policy 3. The paradigmatic development of public policy - the plurality of political realities 4. Approaches to public policy research (theory of science) 5. Research design, methodology, methods - relations between them and risks involved 6. Empirical corpus and public policy documents 7. Defining a research problem - principles and risks 8. Defining a research problem and the risks of policy goals 9. Approaches to referent object in research (structuralist and subjectivist approaches) 10. Identification of actors and policies (analysis of actors, arenas and networks) 11. Research goals and their formulation 12. Formulation and evaluation of alternatives 13. Evaluation techniques and possibilities of further research in a given public poilicy environment

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Self-study of literature, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit problematiku projektového plánování a grantového řízení ve veřejném sektoru, zejména v oblasti politické vědy
popsat proces vyjednávání a proces implementace veřejných politik v českém a zahraničním prostředí
popsat základní metody používané v analýze veřejných politik
charakterizovat roli aktérů podílejících se na tvorbě veřejných politik
vysvětlit proces tvorby veřejných politik
rozlišit různé typy veřejných politik
professional skills
na základě zhodnocení hlavních rysů určit typ konkrétní veřejné politiky
vytvořit po formální stránce akceptovatelný odborný výstup
aktivně používat zahraniční databáze odborných časopisů
vyhledat a kriticky zhodnotit odbornou literaturu na dané téma
samostatně analyzovat konkrétní proces tvorby veřejné politiky a interpretovat jeho výsledky
porovnat různé přístupy k řešení konkrétního veřejně-politického problému
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit techniky analýzy veřejné politiky
rozlišit různé typy analýz veřejné politiky
detailně popsat základy procesu tvorby veřejných politik a jeho konkrétní podoby
identifikovat, definovat a rozlišit typy problémů ve veřejné politice
popsat přístupy, teorie a výzkumné designy policy analýzy
charakterizovat obor veřejná politika a rozlišit základní teoretické přístupy v jeho rámci
professional skills
s využitím odpovídajících metod samostatně navrhovat a vyhodnocovat varianty řešení veřejně-politických problémů (policy analýza ex ante)
komparovat způsoby řešení veřejně-politických problémů ve vybraných zemích a interpretovat podobnosti a odlišnosti
vytvořit policy paper k aktuálním otázkám veřejné politiky ve vybrané zemi
s využitím odpovídajících metod provést analýzu a evaluaci veřejné politiky (policy analýza ex post)
samostatně aplikovat základní metody analýzy veřejných politik
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Task-based study method
Textual studies
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Seminar work
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • Bardach, E. Practical Guide for Policy Analysis: The Eight fold Path to More Effective Problem Solving. New York: Chatham House, 2000.
 • Drulák, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-385-7.
 • Fiala, Petr; Schubert, Klaus. Moderní analýza politiky : uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno : Barrister & Principal, 2000. ISBN 80-85947-50-1.
 • Hogwood, B., & Gunn, L. Policy analysis for the real world.. London: Oxford University Press., 1984.
 • Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2.
 • Lakoff, George; Johnson, Mark. Metafory, kterými žijeme. Brno : Host, 2002. ISBN 80-7294-071-6.
 • Stulík, O. Analýza Dělnických listů.
 • Veselý, A. Metody a metodologie vymezení problému.. UK FSV, 2005.
 • Veselý, Arnošt,; Nekola, Martin,; Drhová, Zuzana. Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-75-5.
 • Weber, Max. Metodologie, sociologie a politika. Praha, Oykoimenh, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (16-2) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (17-1) Social sciences 1 Winter