Course: Contempory Research Topics in Politics and International Relations

« Back
Course title Contempory Research Topics in Politics and International Relations
Course code KAP/ATV
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
  • Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Course content
Particular topics of lectures will be specified by the teacher designated for the academic year and before the start of the semester they will be published in Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' self-study
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 12 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozlišit jednotlivé druhy výzkumných designů užívaných v politologii a mezinárodních vztazích
popsat jednotlivé kvalitativní a kvantitativní metody sběru a zpracování dat
vymezit vývoj jednotlivých klasických myšlenkových směrů v politologii a mezinárodních vztazích
popsat pokročilé koncepty užívané v soudobé politologii a mezinárodních vztazích
professional skills
identifikovat metody, které jsou nejvhodnější pro řešení konkrétního výzkumného problému
na základě vlastního výzkumu vytvořit odborný text splňující všechny podstatné formální náležitosti
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit podstatu akademické diskuse na vybraná aktuální témata
popsat konceptuální rámec, teoretické zázemí a metodologii konkrétních výzkumů probíraných v rámci kurzu
professional skills
samostatně aplikovat metody sběru a analýzy dat představené v rámci kurzu při řešení konkrétních výzkumných problémů
kriticky reflektovat konceptuální aparát konkrétního výzkumu
samostatně hodnotit relevanci teoretického rámce konkrétního výzkumu
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Students' self-study
Self-study of literature
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Recommended literature
  • Law, John. After method : mess in social science research. London ; Routledge, 2004. ISBN 0-415-34175-2.
  • Reynolds, Henry T.; Johnson, Janet Buttolph. Working with political science research methods : problems and exercises. 2nd ed. Washington : CQ Press, 2007. ISBN 978-0-87289-494-5.
  • Weber, Cynthia. International relations theory : a critical introduction. 1st pub. London : Routledge, 2001. ISBN 0-415-24974-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (16-2) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (17-1) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (16-1,2) Social sciences 2 Summer