Course: Applied Seminars of Development Studies

« Back
Course title Applied Seminars of Development Studies
Course code KAP/ARS
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
 • Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Course content
Topics of lectures: - Recapitulation of theoretical knowledge in International Relations - Recapitulation of theoretical knowledge in Social and Cultural Anthropology - Application ? visiting lecturers on specific issues - Individual work on development strategies - Presentation of student works, colloquium

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Project-based instruction, Students' portfolio, Seminar
 • Team project (50/number of students) - 25 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit rozdíly mezi teoretickými přístupy k rozvoji
charakterizovat pojmy z oblasti rozvojových studií
popsat obecné principy projektového plánování
charakterizovat stěžejní pojmy z oblasti rozvojových studií
popsat a vysvětlit metody sběru a interpretace dat ve společenských vědách
professional skills
samostatně operacionalizovat pojmy z oblasti mezinárodních vztahů
aktivně používat zahraniční databáze odborných časopisů
vytvořit odborný výstup a prezentovat jej v rámci skupiny
analyzovat vybrané problémy soudobého mezinárodního systému
používat odborný pojmový aparát a operacionalizovat stěžejní pojmy z oblasti mezinárodních vztahů v anglickém jazyce
learning outcomes
professional knowledge
představit možnosti financování rozvojového projektu
charakterizovat zásady vyplňování dotační žádosti
uvést do souvislostí vztah mezi návrhy donorů a požadavky příjemců rozvojového projektu
vysvětlit různé příklady rozvojových projektů
vymezit projektový cyklus
professional skills
klasifikovat různé zdroje financování rozvojového projektu
samostatně demonstrovat možnosti získání finanční podpory rozvojového projektu
samostatně zhodnotit pozitiva a negativa konkrétního rozvojového projektu
na základě analýzy historických příčin zhodnotit příčiny neúspěchů konkrétních projektů
samostatně zvolit vhodný teoreticko-metodologický nástroj k analýze vybraného konfliktu
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
professional skills
Textual studies
Students' portfolio
Individual study
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Project
Quality of a written report
professional skills
Skills demonstration during seminar
Group presentation at a seminar
Seminar work
Project
Recommended literature
 • Fukuyama, Francis. State-building : governance and world order in the twenty-first century. 1st pub. London : Profile Books, 2004. ISBN 1-86197-781-6.
 • Rotberg, R. I. ed. When States Fail. Causes and Consequences. Princeton University Press: New York.
 • ROTBERG, Robert I. Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators. In ROTBERG, Robert I. (ed.): State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Washington D.C., 2003.
 • Říchová, Blanka. Přehled moderních politologických teorií : [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Vyd. 2. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-177-8.
 • Waisová, Šárka a kol. Ve stínu modernity. null. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2005. ISBN null.
 • Waisová, Šárka. Chudoba a bohatství v současném světě : sborník z konference. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-86-5.
 • Waisová, Šárka. Slabé státy : selhání, rozpad a obnova státnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-069-7.
 • Zartman, W.I. ed. Collapsed States. The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority. Lynne Rienner Publishers: London.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-3) Social sciences 2 -
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (16-1,2) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (10-3) Social sciences 2 -