Course: Analyses for practice

« Back
Course title Analyses for practice
Course code KAP/AP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
 • Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
 • Kollerová Marta, Mgr.
 • Fluxa Jan, PhDr.
Course content
1. Projects and project documentation 2. Letters and grant applications 3. Project budgeting 4. Preparing a conference 5. Business and market intelligence - introduction 6. Business and market intelligence - preparing reports and presentations 7. Academic and non-academic writing 8. Academic and non-academic lectures, communication with the audience 9. Sources for business and policy analyses

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Seminar
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 45 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 105 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit problematiku projektového plánování a grantového řízení ve veřejném sektoru, zejména v oblasti politické vědy
popsat základní metody používané v analýze veřejných politik
vysvětlit proces tvorby veřejných politik
professional skills
vyhledat a kriticky zhodnotit odbornou literaturu na dané téma
vytvořit po formální stránce akceptovatelný odborný výstup
samostatně zpracovat projektovou žádost ve veřejném sektoru
adekvátním způsobem zpracovat výstupy z projektu ve veřejném sektoru
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit specifika projektů a projektové dokumentace, jež svým zaměřením odpovídají studovanému oboru
professional skills
na pokročilé úrovni prezentovat široké veřejnosti výsledky analýzy z oblasti politologie a mezinárodních vztahů
prezentovat vypracované podkladové materiály v rámci panelové diskuse
samostatně vypracovat policy materiál a studii proveditelnosti pro konkrétní projekty, v jejichž rámci využijí oblasti politiky a mezinárodních vztahů
na pokročilé úrovni pracovat s informacemi a identifikovat spolehlivé zdroje specifických informací
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture with visual aids
Seminar classes
professional skills
Task-based study method
Seminar
Students' portfolio
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Project
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • BusinessInfo.cz.
 • Mezinárodní databáze jako Doing business Světové banky apod..
 • Portály státní správy a samosprávy jednotlivých zemích.
 • Portály vládních úřadů jednotlivých zemí.
 • The Economist.
 • Zprávy nevládních organizací.
 • Frost & Sullivan. Growth Process Toolkit. Geographic Expansion. Accelerating Growth through Principled and Repeated Entry Strategy. Frost & Sullivan.
 • Světová banka. World Development Indicators 2013.
 • The Canadian Trade Commissioner Service. Step-by-step guide to exporting. Foreign Affairs and International Trade, Canada.
 • US Trade Representative. Trade topics.
 • Waisová, Šárka. Manuál exportéra : Jak analyzovat zahraniční trhy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-539-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (16-2) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (17-1) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Relations (16-1,2) Social sciences 1 Winter