Course: English for Political Science - Advanced

« Back
Course title English for Political Science - Advanced
Course code KAP/AOP
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
 • Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
 • Hostýnek Tomáš
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
 • Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
 • Boldyrev Sergey
Course content
1. Political Science in the Context of Social Sciences 2. Political Science Methodology 3. Politics, Power and State as the Main Political Science Objectives 4. Three-dimensional Concept of Politics 5. Political Thinking and Political Philosophy 6. Political Actors 7. Political Parties 8. Political Regimes and Forms of Government

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 45 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat současné společensko-politické dění v České republice i zahraničí
vysvětlit politický systém České republiky
orientovat se v aktuálním politickém dění v České republice i v zahraničí
popsat významné domácí a zahraniční politické události
ovládat anglický jazyk na úrovni B2
ovládat základní politologické pojmosloví
professional skills
adekvátně sumarizovat autentický odborný text z oblasti politologie
aktivně se zapojit do diskuse na dané téma
na základní úrovni vysvětlit své názorové stanovisko týkající se dané problematiky
na základě poslechu sumarizovat odborný poslechový text
adekvátně užívat zahraniční databáze odborných časopisů
používat anglické pojmosloví z oboru politologie
learning outcomes
professional knowledge
definovat politické strany a provést jejich typologizaci
charakterizovat funkce, strategie a metody zájmových skupin
popsat volební proces, volební systémy a jejich atributy
vysvětlit termín političtí aktéři a charakterizovat je
detailně popsat metodologii politické vědy
aktivně používat odborný anglický jazyk a pojmosloví oboru
professional skills
adekvátně interpretovat poslechový text
aktivně se zapojit do rozhovoru, párové nebo skupinové diskuse na dané téma, případně tuto diskusi vést
vytvořit koherentní písemné pojednání na zadané téma z oblasti politologie a podložit jej adekvátními odbornými zdroji
vymezit základní koncepty, např. realismus, pluralismus a různá pojetí státu
na základě získaných znalostí uvést rozdíly mezi zájmovými skupinami a politickými stranami
aktivně používá anglické termíny z oblasti politologie
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
Discussion
professional skills
Individual study
Seminar
Students' portfolio
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • BROOKS, Clem. Religious Influence and the Politics of Family Decline: Trends, Sources, and U.S. Politoval Behavior. 67. In Američan Sociological Review.
 • Hewings, Martin. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-49868-6.
 • JOHNSON, Loch. K. America as a World Power. Foreign Policy in a Constitutional Framework. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 1st publ., 14th print. Cambridge : Cambridge University Press, 1991. ISBN 0-521-28723-5.
 • Swan, Michael; Walter, Catherine. How english works : a grammar practice book. 1st ed., 4th impression. Oxford : Oxford University Press, 1998. ISBN 0-19-431456-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (15-1,2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (14-4) Social sciences 1 Summer