Course: English for International Relations 2

« Back
Course title English for International Relations 2
Course code KAP/AMV2
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hostýnek Tomáš
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
 • Kobylak Skyland Václav, Bc.
 • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Course content
Selected authentic texts concerning international political organisations and relations and international security will be analysed from lexical and grammatical points of view. Terminology of the given field will be developed as well.

Learning activities and teaching methods
Seminar
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat základní termíny pojmosloví z oblasti mezinárodních vztahů
orientovat se v obecných a aktuálních otázkách 20. a 21. století
orientovat se v současném společensko-politickém dění anglofonních zemí
popsat významné politické události anglofonních zemí, zejména Velké Británie a USA
ovládat anglický jazyk na úrovni B2+
professional skills
na základě poslechu sumarizovat odborný poslechový text
aktivně se zapojit do diskuse na dané téma
adekvátně sumarizovat autentický odborný text z oblasti mezinárodních vztahů
užívat zahraniční databáze odborných časopisů
používat anglické pojmosloví z oboru mezinárodních vztahů
samostatně interpretovat poznatky z různých podoborů mezinárodních vztahů
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit teritoriální aspekty studia mezinárodních vztahů
popsat koncept moci v mezinárodním prostředí (moc médií a jejich vliv na mezinárodní vztahy)
charakterizovat hlavní aktéry mezinárodních vztahů
popsat historii oboru mezinárodní vztahy s ohledem na rozdělení politické vědy do čtyř základních kategorií
vymezit vztah mezi mezinárodními vztahy a globalizací
aktivně používat odborný anglický jazyk a pojmosloví oboru
professional skills
aktivně se zapojit do rozhovoru, párové nebo skupinové diskuse na dané téma, případně tuto diskusi vést
adekvátně interpretovat poslechový text
vytvořit koherentní písemné pojednání na zadané téma z oblasti mezinárodních vztahů a podložit jej adekvátními odbornými zdroji
stručně vymezit aktuální problémy mezinárodních vztahů
na základě získaných znalostí uvést základní ideová východiska zahraniční politiky a mezinárodních vztahů obecně
aktivně používat anglické termíny z oblasti mezinárodních vztahů
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
Discussion
professional skills
Seminar
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Čítanka původních textů z oblasti mezinárodních vztahů v anglickém jazyce.
 • BROOKS, Clem. Religious Influence and the Politics of Family Decline: Trends, Sources, and U.S. Political Behavior. In American Sociological Review 67.
 • Hewings, Martin. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-49868-6.
 • JOHNSON, Loch. K. America as a World Power. Foreign Policy in a Constitutional Framework. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991.
 • Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-53762-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts International Relations and East European Studies (11-5) Social sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 2 Summer