Předmět: Souvislá pedagogická praxe pro zahraniční studenty

« Zpět
Název předmětu Souvislá pedagogická praxe pro zahraniční studenty
Kód předmětu KAN/PRAXE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 20
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Benešová Barbora, Mgr. Ph.D.
  • Hurtová Danuše, Mgr.
Obsah předmětu
Studenti provedou potřebný počet náslechů, asistují učitelům při výuce a pod vedením mentorů si naplánují, připraví, odučí a zhodnotí daný počet vyučovacích hodin na prvním stupni ZŠ. Při rozboru hodin s mentorem jsou studenti vedeni k sebereflexi. Součástí praxe je také seznámení se s chodem školy (školskými dokumenty, způsoby hodnocení žáků, povinnostmi učitelů) a mimoškolní zájmovou činností (zájmové kroužky, výlety).

Studijní aktivity a metody výuky
Individuální konzultace, Klinická praxe pod dohledem, Demonstrace dovedností, Samostudium literatury, Studium textů
  • Projekt individuální [40] - 40 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 370 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 50 hodin za semestr
  • Projekt týmový [50 / počet studentů] - 60 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
studovat učitelství 1. stupně; ovládat anglický jazyk na úrovni B2 SERR; znát základní pedagogické principy a postupy týkající se výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ; znát specifika práce s malými dětmi. znát základní principy efektivního vedení hodiny / včetně podstatných bodů v detailní přípravě na hodinu a základního jazyka komunikace ve třídě; být schopen spolupracovat s učitelem vedoucím praxi.
Odborné dovednosti
asistovat vyučujícím při vyučování a mimoškolních činnostech; komunikovat s dětmi, jejichž mateřský jazyk je jiný než jazyk studenta; aplikovat základní principy efektivního vedení hodiny v anglickém jazyce /včetně detailní přípravy na hodinu a využívání základního jazyka komunikace ve třídě.
Obecné způsobilosti
mgr. studium: dle rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinují činnost týmu, nesou odpovědnost za jeho výsledky,
Výsledky učení
Odborné znalosti
zná práci učitele prvního stupně v ČR; zná chod školy (školské dokumenty, způsoby hodnocení žáků, povinnosti učitelů) a mimoškolní zájmovou činnost (zájmové kroužky, výlety).
Odborné dovednosti
připravit a zrealizovat výuku různých předmětů v angličtině pod vedením učitele praxe; reflektovat tuto výuku a uplatnit přitom vlastní znalosti a dovednosti získané během předchozího studia; vysvětlit a odůvodnit volbu různých technik vedení hodiny; přijmout konstruktivní kritiku a poučit se z ní; identifikovat vlastní silné a slabé stránky jako učitele.
Obecné způsobilosti
mgr. studium: samostatně a odpovědně se rozhodují v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům jejich rozhodování
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Klinická praxe pod dohledem
Studium textů
Demonstrace dovedností
Samostudium literatury
Individuální konzultace
Hodnotící metody
Portfolio
Průběžná evaluace
Autoevaluace
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při praxi
Portfolio
Průběžná evaluace
Autoevaluace
Obecné způsobilosti
Demonstrace dovedností při praxi
Doporučená literatura
  • Scrivener, J. Learning teaching (2nd ed.). . Oxford, UK: Macmillan. , 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr