Předmět: Didaktika angličtiny 2

« Zpět
Název předmětu Didaktika angličtiny 2
Kód předmětu KAN/ME2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
 • Benešová Barbora, Mgr. Ph.D.
 • Hurtová Danuše, Mgr.
Obsah předmětu
Dovednosti učitele: management výuky, vedení hodiny v cizím jazyce, role cizího jazyka ve třídě, plánování výuky a příprava na hodinu a využívání vizuálních pomůcek. Výuka řečových dovedností: poslech s porozuměním a mluvení a jejich vzájemná integrace s důrazem na využití mezipředmětových vztahů. Komunikativní kompetence a její složky, implikace pro výuku.

Studijní aktivity a metody výuky
Diskuse, Výuka podporovaná multimédii, Prezentace práce studentů, Demonstrace dovedností, Studium metodou řešení problémů, Seminární výuka, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Samostudium literatury
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 5 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 10 hodin za semestr
 • Projekt týmový [50 / počet studentů] - 10 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
kAN / ME1
charakterizovat věkové zvláštnosti a způsoby učení se žáka 1. stupně; popsat principy a kroky výuky jednotlivých jazykových prostředků; rozumět odborné terminologii spojené s obsahem předmětu.
Odborné dovednosti
aplikovat teoretické poznatky výuky jednotlivých jazykových prostředků při vlastní přípravě hodiny zaměřené na jednotlivé jazykové prostředky s ohledem na věk žáka a to jak individuálně tak i integrovaně; ohodnotit vlastní získané znalosti a dovednosti a popsat své silné stránky jakož i problémové oblasti v základních didaktických dovednostech učitele anglického jazyka 1. stupně; používat odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu.
Obecné způsobilosti
mgr. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých,
Výsledky učení
Odborné znalosti
vyjmenovat základní principy efektivního vedení hodiny v anglickém jazyce / včetně podstatných bodů v detailní přípravě na hodinu a základního jazyka komunikace ve třídě; vyjmenovat různé techniky vedení hodin; popsat principy a kroky postupu výuky daných řečových dovedností - poslechu s porozuměním a mluvení; najít nápady na různé praktické činností zaměřené na rozvoj poslechu a mluvení v různých zdrojích včetně Internetu; rozumět odborné terminologii spojené s obsahem předmětu.
Odborné dovednosti
aplikovat základní principy efektivního vedení hodiny v anglickém jazyce /včetně detailní přípravy na hodinu a využívání základního jazyka komunikace ve třídě; vysvětlit a odůvodnit volbu různých technik vedení hodiny; aplikovat principy a kroky postupu výuky daných řečových dovedností - poslechu s porozuměním a mluvení při vlastní přípravě hodiny zaměřené na jednotlivé řečové dovednosti a to jak individuálně tak i integrovaně; vyhledat v odborné literatuře a na Internetu aktivity a ohodnotit jejich vhodnost ve vztahu k procvičování poslechu s porozuměním a mluvení; ohodnotit své učitelské dovednosti a popsat své silné stránky jakož i problémové oblasti v základních didaktických dovednostech učitele anglického jazyka; používat odbornou terminologii spojenou s obsahem předmětu.
Obecné způsobilosti
mgr. studium: samostatně a odpovědně se rozhodují v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům jejich rozhodování
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Výuka podporovaná multimédii
Studium metodou řešení problémů
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Samostudium literatury
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Diskuse
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Průběžná evaluace
Autoevaluace
Seminární práce
Portfolio
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při semináři
Portfolio
Obecné způsobilosti
Portfolio
Seminární práce
Demonstrace dovedností při semináři
Test
Doporučená literatura
 • HADFIELD, J. & HADFIELD, C. Introduction to Teaching English. Oxford: Oxford University Press,, 2008. ISBN 978-0-19-441975-8.
 • MOIR, N.. Starting and Ending Lesson. Oxford: Oxford University Press,, 2009. ISBN 978-0-19-442299-4.
 • OLIVER, R. & PHILP, J. Focus on Oral Interaction.. Oxford: Oxford University Press,, 2014. ISBN 978-0-19-400084-0.
 • SLATTERY, M. & WILLIS, J. English for Primary Teachers: a handbook of activities and classroom language.. Oxford: Oxford University Press,, 2001. ISBN 0-19-437563-3.
 • ŠVECOVÁ, H. Listen and Do.. Oxford: Oxford University Press,, 2006. ISBN 978-0-19-442240-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (12) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní