Předmět: Výuka angličtiny dětí mladšího školního věku

« Zpět
Název předmětu Výuka angličtiny dětí mladšího školního věku
Kód předmětu KAN/AVMD
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
 • Benešová Barbora, Mgr. Ph.D.
 • Hurtová Danuše, Mgr.
Obsah předmětu
Současné přístupy k výuce a učení se cizímu jazyku dětí mladšího školního věku. Počáteční výuka jazykových prostředků a poslechu s porozuměním cizojazyčného projevu; mluvení s oporou; počáteční čtení cizojazyčného textu; počáteční cizojazyčný písemný projev; integrace dovedností. Využití mezipředmětových vztahů. Využití her, příběhů, písní, rýmů a dramatických aktivit v hodinách angličtiny.

Studijní aktivity a metody výuky
Seminář
 • Kontaktní výuka - 22 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu [40-50] - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 4 hodiny za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
studovat učitelský obor; užívat angličtinu na minimální jazykové úrovni B2 SERRJ (viz Společný evropský referenční rámec pro jazyky)
Výsledky učení
seznámit se se specifiky práce s malými dětmi; seznámit se se vzdělávací dokumenty závazné pro výuku angličtiny na 1. stupni ZŠ.
Odborné dovednosti
analyzovat vzdělávací program (RVP ZV - 1.stupeň) z hlediska. očekávaných výstupů učení žáka a učiva); správně posoudit a interpretovat potřeby a schopnosti žáků a vybrat odpovídající techniky a postupy výuky; navrhnout vyučovací hodiny angličtiny různých témat se zaměřením na rozvoj všech řečových dovedností a jazykových prostředků; navrhnout praktické činnosti s využitím maňáska, příběhů, písní, rýmů a her.
Obecné způsobilosti
mgr. studium: dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů vymezí zadání pro odborné činnosti, koordinují je a nesou konečnou odpovědnost za jejich výsledky
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Seminář
Hodnotící metody
Portfolio
Autoevaluace
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při semináři
Portfolio
Průběžná evaluace
Autoevaluace
Obecné způsobilosti
Portfolio
Doporučená literatura
 • CAMERON, L. & MCKAY, P. Bringing creative teaching into the young learner classroom. Oxford: Oxford University Press,, 2010. ISBN 987-0-19-442248-2.
 • OLIVER, R. & PHILP, J. Focus on Oral Interaction.. Oxford: Oxford University Press,, 2014. ISBN 978-0-19-400084-0.
 • PINTER, A. Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press,, 2006. ISBN 0-19-442207-0.
 • SLATTERY, M. & WILLIS, J. English for Primary Teachers: a handbook of activities and classroom language.. Oxford: Oxford University Press,, 2001. ISBN 0-19-437563-3.
 • SLATTERY, M. Teaching with Bear. Oxford: Oxford University Press,, 2008. ISBN 978-0-19-443306-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní