Course: Complex Linguistic Analysis

« Back
Course title Complex Linguistic Analysis
Course code KAN/AVJR
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Petrlíková Jarmila, PhDr. Mgr. Ph.D.
  • Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Individual levels of linguistic analysis 2. Description of the structure of an English sentence 3. Noun phrase: morphological and syntactic features 4. Finite verb phrase: morphological and syntactic features 5. Non-finite verb phrase: morphological and syntactic features of the infinitive, gerund and participles 6. English equivalents of Czech one-element clauses 7. Minor /irregular sentences 8. Means of cohesion in English

Learning activities and teaching methods
Seminar
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
  • Contact hours - 22 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
-znát morfologii anglických slovních druhů
-znát skladbu anglické věty jednoduché a souvětí
professional skills
- provést morfologický a syntaktický rozbor anglické věty jednoduché a souvětí
learning outcomes
professional knowledge
- chápat jazyk z hlediska funkčně strukturalistického jako jednotný systém vzájemně spolu úzce souvisejících rovin jazykových jevů, sloužící ke komunikaci
- znát principy a funkce slovního pořádku v anglické větě vyplývající z typologické charakteristiky jazyka
- znát nominální tendence angličtiny a jejich projevy
professional skills
- provést podrobnou morfologicko-syntaktickou analýzu anglického souvětí
-využít znalostí gramatického systému angličtiny ve vlastním projevu
teaching methods
professional knowledge
Seminar
assessment methods
Individual presentation at a seminar
Oral exam
professional skills
Oral exam
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
  • Dušková L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha : Academia, 1994.
  • Dušková L. a kol. Morfologie současné angličtiny: sbírka morfologických cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha : Karolinum, 2007.
  • Dušková, L. Syntax současné angličtiny : sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha : Karolinum, 2000.
  • Greenbaum, S., Quirk, R., Leech, G., Svartvik, J. A Comprehensive Grammar of the English Language.. London, Longman, 1985.
  • Greenbaum, Sidney; Quirk, Randolph. A Student's Grammar of the English Language. Harlow : Longman, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (1) History courses 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education History in Education (16) History courses 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (14) History courses 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education - (13) History courses 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education - (15) History courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education History in Education (14) History courses 3 Winter