Předmět: Stylistika

« Zpět
Název předmětu Stylistika
Kód předmětu KAN/AST
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní terminologie a specifika anglické stylistiky ve srovnání s českou, charakteristika funkčních stylů s výjimkou uměleckého, identifikace jazykových prostředků a kompozice jednotlivých slohových útvarů, charakteristika sociálně a regionálně podmíněných variant angličtiny, přehled výslovnostních, gramatických a lexikálních rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou, práce s ukázkami autentických dokumentů různých žánrů.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s aktivizací, Přednáška s praktickými aplikacemi, Diskuse, Prezentace práce studentů, Demonstrace dovedností, Seminární výuka, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Samostudium literatury, Studium textů, Seminář, Cvičení
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 6 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 33 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 4 hodiny za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
rozumět základním jevům z oblasti anglické fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a lexikografie
Výsledky učení
studenti jsou schopni - funkčně užívat lingvistickou teorii v oblasti stylistiky, - aplikovat zásady identifikace funkčního stylu i konkrétní stylistické varianty v práci s autentickým textem, - identifikovat rozmanité jazykové prostředky užité ve spontánním i systematicky tvořeném jazykovém projevu, - identifikovat regionální varianty angličtiny z hlediska jejich výslovnosti a gramatických a lexikálních zvláštností, - uplatnit znalosti zásad jednotlivých funkčních stylů při samostatné tvorbě vybraných stylistických variant
- popsat a vysvětlit cíle stylistiky a její různé přístupy k práci s jazykovými útvary
- popsat stylisticky rozmanité jazykové prostředky užívané v komunikaci v rámci různých funkčních stylů
- popsat základní rysy regionálních i sociálních variant angličtiny v oblasti výslovnosti, slovní zásoby a gramatiky
Odborné dovednosti
- funkčně užívat lingvistickou terminologii v oblasti stylistiky
- aplikovat zásady identifikace funkčního stylu i konkrétní stylistické varianty v práci s autentickým textem
- identifikovat rozmanité jazykové prostředky užité ve spontánním i systematicky tvořeném jazykovém projevu
- identifikovat regionální varianty angličtiny z hlediska jejich výslovnosti a gramatických a lexikálních zvláštností
- uplatnit znalosti zásad jednotlivých funkčních stylů při samostatné tvorbě vybraných stylistických variant
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s aktivizací
Seminář
Cvičení
Studium textů
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Samostudium literatury
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Přednáška s praktickými aplikacemi
Diskuse
Seminární výuka
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Seminární práce
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Autoevaluace
Odborné dovednosti
Ústní zkouška
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Seminární práce
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Autoevaluace
Doporučená literatura
 • Crystal D., Davy D. Investigating English Style.. London Longman, 1975.
 • Crystal D. The Cambridge Encyklopedia of Language.. Cambridge, CUP, 1995.
 • Russell S. Grammar, Structure and Style.. Oxford, OUP, 1993.
 • Thomas, B. J. Advanced vocabulary and idiom. 2nd ed., 1st ed. by Thomas Nelson and Sons Ltd. Edinburgh : Nelson, 1991. ISBN 0-17-556026-9.
 • Urbanová, Ludmila; Oakland, Andrew. Úvod do anglické stylistiky. 1.vyd. Brno : Barrister & Principal, 2002. ISBN 80-86598-33-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (1) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (15) Umění a užité umění 3 Zimní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (17) Fyzikální obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (14) Umění a užité umění 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (13) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (14) Informatické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (15) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 3 Zimní