Předmět: Lexikologie

« Zpět
Název předmětu Lexikologie
Kód předmětu KAN/ALS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní terminologie předmětu, pojem slova z hlediska formálního a sémantického, slovo jako znak, paradigmatické a syntagmatické sémantické vztahy (synonyma, antonyma, homonyma, hyponyma, meronyma, slova mnohoznačná, frazeologismy, kolokace, frázová slovesa). Tvoření slov (derivace, skládání, konverze, posun přízvuku, gradace, zkracování, zpětné tvoření, směšování, akronyma, onomatopoiea), práce se slovníky a jejich typologie, interference s češtinou v oblasti slovního významu (slova podobná formou, odlišná významem), stylistická diferenciace slovní zásoby.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s aktivizací, Přednáška s praktickými aplikacemi, Diskuse, Dialogická výuka, Prezentace práce studentů, Demonstrace dovedností, Studium metodou řešení problémů, Seminární výuka, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Studium textů, Seminář, Cvičení
 • Kontaktní výuka - 33 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 3 hodiny za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 12 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
rozumět základním jevům anglické fonetiky a fonologie, morfologie a syntaxe
Výsledky učení
- vysvětlit jevy a vztahy v oblasti lexikální sémantiky, lexikální morfologie, frazeologie a obecné lexikologie
- popsat jednotlivé typy lexikálních jednotek
- popsat složky lexikálního významu a stylistické rozvrstvení slovní zásoby angličtiny
- vysvětlit fungování jednotlivých sémantických vztahů (eufemismy, internacionální homonyma, synonyma, antonyma, odlišné významy polysémantických slov)
- popsat jednotlivé slovotvorné postupy a uvést relevantní příklady slov
- popsat typologii anglických slovníků a jejich mikro- a makro-strukturu
Odborné dovednosti
- používat lingvistickou terminologii v oblasti lexikální sémantiky, lexikální morfologie, frazeologie a obecné lexikologie
- identifikovat jednotlivé typy lexikálních jednotek a analyzovat jejich vzájemné vztahy ve struktuře slovní zásoby, a to jak obecně v jazyce vůbec, tak i specificky v anglickém jazyce
- identifikovat složky lexikálního významu a rozlišit slova stylisticky neutrální a slova stylisticky zabarvená
- aplikovat znalost typů významových vztahů při jejich identifikaci v textu a užití jejich specifičtějších forem v praktickém jazyce (eufemismy, internacionální homonyma, synonyma, antonyma, odlišné významy polysémantických slov)
- identifikovat slovotvorné postupy u různých typů anglických slov
- aplikovat znalosti slovotvorby při praktickém užívání odvozenin
- uplatnit širší slovní zásobu při užívání angličtiny
- využívat efektivněji různé typy slovníků
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s aktivizací
Seminář
Cvičení
Studium metodou řešení problémů
Studium textů
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Dialogická výuka
Přednáška s praktickými aplikacemi
Diskuse
Seminární výuka
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Autoevaluace
Odborné dovednosti
Ústní zkouška
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Autoevaluace
Doporučená literatura
 • Bauer,L. English Word Formation. Cambridge, CUP , 1983.
 • Cruse, A. Meaning in Language, An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford, OUP , 2004.
 • Čermák, F. & Blatná, R. Manuál lexikografie. Praha, H & H, 1995.
 • Hladký, J. Zrádná slova v angličtině . SPN Praha , 1996.
 • Lipka, L. An Outline of English Lexicology. Tübingen, Niemayer , 1990.
 • Lyons J. Linguistic Semantics, An Introduction. Cambridge, 2005.
 • Peprník, J. Anglická lexikologie. Olomouc, 1992.
 • Peprník, J. English lexicology. 2. vyd, dotisk. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISBN 80-244-0265-3.
 • Plag Ingo. Word-formation of English. Cambridge, 2003.
 • Russell S. Grammar, Structure and Style. Oxford, 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (15) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (17) Fyzikální obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 2 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (13) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (14) Umění a užité umění 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (15) Umění a užité umění 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (14) Informatické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (1) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní