Předmět: Anglický jazyk 3

« Zpět
Název předmětu Anglický jazyk 3
Kód předmětu KAN/AJ3
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Tollet Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
 • Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
 • Benešová Barbora, Mgr. Ph.D.
 • Hurtová Danuše, Mgr.
Obsah předmětu
Bude rozšiřována slovní zásoba v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití. Konkrétní probíraná témata: jídlo, rodinný život, peníze, charita, dopravní prostředky, stereotypy, úspěch a neúspěch, společenské chování, sport, lidské vztahy. Bude rovněž procvičován repertoár běžných gramatických prostředků a vzorců v rámci snadno předvídatelných situací. Dále bude pokračovat výcvik srozumitelné výslovnosti. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Budou procvičovat vyprávění příběhů, přiblížení obsahu filmu nebo knihy a vyjádření své reakce. Poslechové texty budou delší, vyslovovány zřetelně a s všeobecně známým přízvukem. Účastníci budou procvičovat porozumění hlavním myšlenkám nekomplikovaných faktografických textů o běžných tématech, se kterými se setkávají v práci, ve škole a ve volném čase. Texty ke čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo která se vztahuje k práci účastníků. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají (např. popis osoby neformální e-mail- poděkování, článek o dopravě ve městě, příběh z cestování). Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy. V rámci lexikologie bude teoretický výklad doplněn praktickými aktivitami. Témata: práce se slovníkem; lexikologie jako věda, "false friends", polysemy a homonymy, synonymy a antonymy.

Studijní aktivity a metody výuky
Výuka podporovaná multimédii, Prezentace práce studentů, Individuální konzultace, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Samostudium studentů, Samostudium literatury, Seminář, Exkurze, výuka v terénu
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 10 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
studenti učitelství 1.stupně kteří úspěšně absolvují kurz KAN / AJ2; znalost angličtiny na úrovni B1 SERR (viz Společný evropský referenční rámec pro jazyky)
Výsledky učení
rozvíjet jazykové prostředky a řečové dovednosti studentů tak, jak odpovídají úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; lexikologie: charakterizovat základní vztahy mezi lexikálními jednotkami (polysemie, homonymie, synonymie, antonymie); vysvětlit hlavní způsoby tvoření slov v angličtině; seznámit se s rozdíly v lexiku mezi dvěma nejrozšířenějšími regionálními variantami - britskou a americkou angličtinou;
Odborné dovednosti
porozumět běžným tématům, se kterými se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase, atd., a hovoří o nich; porozumět smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jejich osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně; porozumět textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jejich práci; porozumět popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech; komunikovat ve většině situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví; spontánně hovořit o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo která se týkají každodenního života; psát jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Lexikologie: identifikovat základní vztahy mezi lexikálními jednotkami (polysemie, homonymie, synonymie, antonymie); vysvětlit hlavní způsoby tvoření slov v angličtině; poznat rozdíly v lexiku mezi dvěma nejrozšířenějšími regionálními variantami - britskou a americkou angličtinou; aktivně pracovat se slovníkem.
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Seminář
Exkurze, výuka v terénu
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Samostudium literatury
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Individuální konzultace
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Portfolio
Referát
Individuální prezentace na semináři
Skupinová prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Autoevaluace
5 průběžných testů, před ústní zkouškou musí student úspěšně zvládnout 1 závěrečný test.
Doporučená literatura
 • Oxford studijní slovník. Výkladový slovník s českým překladem hesel.. Oxford: Oxford University Press,, 2010. ISBN 978-0-19-430655-3.
 • COE, N., M. HARRISON & PATERSON, K. Oxford Practice Grammar. (s výkladem gramatiky v češtině).. Oxford: Oxford University Press,, 2008. ISBN 987-0-19-457975-9.
 • LATHAM-KOENIG, C., & OXENDEN, C. English File. Intermediate. Multipack A, third edition.. Oxford: Oxford University Press,, 2013. ISBN 987-0-19-452048-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (12) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství pro 1. stupeň základní školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní