Předmět: Česká kultura z pohledu anglofonních autorů

« Zpět
Název předmětu Česká kultura z pohledu anglofonních autorů
Kód předmětu KAN/ACPA
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Quinn Justin John, Doc.
 • Vice William Bradley, Ph.D.
Obsah předmětu
Tento předmět je zaměřen na prezentaci České republiky v anglofonních médiích a literatuře. Jak vnímají českou kulturu Američané, Britové a ostatní cizinci? Jaké otázky si kladou a jaké odpovědi nacházejí? V čem se tyto otázky a odpovědi liší od těch, které si kladou Češi? Nejedná se však primárně o analytické studium češství, ale studenti si prostřednictvím tohoto předmětu osvojí schopnost nahlížet jinakost vlastní kultury prizmatem příslušníků anglofonních kulturních oblastí. Studenti se budou věnovat třem dominantním oblastem literatuře, filmu a politice, jejichž prostřednictvím si osvojí nejen interkulturní komunikační kompetenci, ale poznají také, jak je prezentována v anglicky psaných textech. V oblasti filmu se budou věnovat různým typům recenzí českých filmů a všímat si, jakým aspektům věnuje anglicky mluvící divák pozornost především. Zároveň se seznámí s jazykem a stylem pro žánr recenzí typickým. Podobným způsobem se studenti seznámí i se specifickým způsobem vyjadřování, který je vlastní textům z oblasti literatury a politiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář
 • Kontaktní výuka - 22 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu [40-50] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
nejsou předepsány žádné specifické předpoklady
Výsledky učení
Po absolvování předmětu prokazuje student znalosti: - klíčové obrazy Čechů a jejich zemi v anglofonní kultuře ve 20. století - dynamiky kulturní interakce (např. stereotypy, projekce, předsudky)
Odborné dovednosti
Po absolvování předmětu student bude schopen - analyzovat anglofonní texty z pohledu stylu tak struktury - vysvětlit, jak jeho vlastní kultura je vnímána cizinci psát své vlastní texty z pohledu cizince - osvojit si škálu stylů v psané angličtině
Obecné způsobilosti
mgr. studium: plánují, podporují a řídí s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Seminář
Hodnotící metody
Portfolio
Seminární práce
Doporučená literatura
 • Allen Ginsberg. Kral Majales. 1965.
 • Bruce Chatwin. Utz. 1988.
 • Caleb Crain. Necessary Errors. 2013.
 • Gary Shteyngart. The Russian Debutante?s Handbook. 2002.
 • John Updike. Bech in Czech. 1998.
 • Philip Roth. The Prague Orgy. 1985.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro střední školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství anglického jazyka pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní