Course: Introduction to Anglo-American Studies

« Back
Course title Introduction to Anglo-American Studies
Course code KAJ/UBAS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
 • Kobylak Skyland Václav, Bc.
 • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Course content
The origin, development and present-day status of the English language. The varieties of English in historical and social contexts. The main literary aspects of the subject.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Seminar
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 56 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequised subjects
částečně se orientovat ve vzdělávacích/politických systémech anglofonních zemí
vysvětlit klíčová fakta z oblasti historie a kultury anglofonních zemí
vysvětlit základní údaje z oblasti geografie anglofonních zemí
orientovat se v základní anglicky psané odborné literatuře
užívat anglický jazyk na úrovni B2
orientovat se v aktuálním kulturním a společensko-politickém dění anglofonních zemí
professional skills
na základní úrovni vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního dění v anglofonních zemích
prostřednictvím jasného, strukturovaného projevu rekapitulovat základní teze textu
porozumět hlavním myšlenkám odborných textů týkajících se oblasti mezinárodních vztahů
adekvátně reagovat na poslechové texty věnované aktuálním otázkám z oblasti mezinárodních vztahů
plynule a bez obtíží se účastnit diskuse na odborné téma
vytvářet srozumitelné písemné texty
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat a adekvátně popsat vzdělávací a politické systémy anglofonních zemí
charakterizovat významné epochy společenského a kulturního dění v anglofonních zemích
popsat významné historické události v anglofonních zemích a vysvětlit jejich význam
charakterizovat angličtinu jako lingvu francu současného světa a vysvětlí pojem ?světové angličtiny?
popsat dílo předních českých a zahraničních anglistů a amerikanistů zabývajících se anglo-americkými studii
Students are able to: - define basic terms from the field of British and Američan studies and other related disciplines, - identify the origin, development, and present-day status of the English language, - describe and characterize English-speaking countries.
vysvětlit základní pojmy konceptu anglo-amerických studií
professional skills
aktivně a adekvátně používat odbornou slovní zásobu a složité gramatické jevy
na základě získaných znalostí shromáždit potřebná data z původních anglických zdrojů, analyzovat je a písemnou či ústní formou je interpretovat
podrobně vysvětlit a obhájit své stanovisko
na základě získaných znalostí vyprodukovat souvislý písemný projev a v něm dané téma zhodnotit
adekvátně reprodukovat poslechový text z oblasti anglo-amerických studií
přednést stručný referát/přednášku na dané téma z oblasti anglo-amerických studií
teaching methods
professional knowledge
Skills demonstration
Discussion
Self-study of literature
Interactive lecture
Seminar
assessment methods
Seminar work
Test
Continuous assessment
Combined exam
Recommended literature
 • Crystal D. Sociolinguistics. London, 2000.
 • Crystal D. The English Language. Cambridge, 1998.
 • Dobson A. Anglo-american Relations in the Twentieth Century. London, 1997.
 • Laird Ch. Language in America. New York, 1988.
 • Mathesius V. Obsahový soubor na základě obecně lingvistickém. Praha, 1966.
 • Menand L. American Studies. Farrar, Straus and Giroux, 2003.
 • Mišterová, I.; Skopečková, E. A Reader in British Studies. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008.
 • Mišterová, Ivona,; Skopečková, Eva. The American studies reader : literature and culture in the USA. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-836-7.
 • Trudgill,P., Hannah,J. International English, Edward Arnold. 1998.
 • Vachek J. Historický vývoj angličtiny. Praha, 1968.
 • Vorel, Robert. Lexikologie angličtiny v 77 otázkách a odpovědích. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-67-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 1 Winter