Course: Business English Interpretation 2

« Back
Course title Business English Interpretation 2
Course code KAJ/TK2A
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Skopečková Eva, PhDr. Ph.D.
 • Raisová Eva, PhDr.
Course content
Further information on interpreting techniques. Information about main disciplines forming theory of interpreting. Practising the use of notation. Simultaneous interpreting - its history, principles, methods and usage. Useful advice and tips recommended by professional interpreters. EU and languages. Significance of extralinguistic means when interpreting. Individual interpreting - simulation of real-life situations.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Individual study, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 11 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 16 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite subjects.
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2 podle SERR;
- popsat historii tlumočení a jeho postavení a rozvoj v současnosti;
- charakterizovat základní tlumočnické strategie;
- popsat zásady tlumočnického zápisu a úlohu notace;
- srozumitelně se vyjádřit k danému problému písemně i ústně;
- diskutovat na dané téma.
professional skills
- disponovat odbornými dovednostmi na úrovni B2 podle SERR;
- identifikovat základní morfologické a syntaktické jevy v anglickém textu;
- sumarizovat obsah anglicky psaného/mluveného textu a identifikovat jeho hlavní myšlenky;
- adekvátně aplikovat tlumočnické strategie;
- vytvořit glosář;
- tlumočit z listu
learning outcomes
professional knowledge
Students are able: - to use sight and consecutive interpreting for speeches of medium length and difficulty, information, interviews, debates etc. - to know and use their own system of notation - to gather relevant materials for preparatin of a glossary to a certain topic and work it out - to know prerequisites of a successful interpreting performance and follow them
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2+ podle SERR;
- charakterizovat Evropskou unii a její jazykovou politiku;
- popsat disciplíny, které tvoří teorii tlumočení;
- charakterizovat základní tlumočnické strategie;
- popsat úlohu mimojazykových prostředků při tlumočení;
- definovat konsekutivní tlumočení, tlumočení z listu a simultánní tlumočení.
professional skills
- na různých typech úkolů prokázat rozšíření a prohloubení úrovně dosažených jazykových dovedností, tj. B2+ podle SERR;
- adekvátně aplikovat tlumočnické strategie;
- vytvořit glosář;
- tlumočit z listu;
- konsekutivně tlumočit;
- simultánně tlumočit, zejména z angličtiny do češtiny.
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • ToP (tlumočení-překlad) Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů..
 • Čeňková Ivana. Co by měl znát tlumočník. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995.
 • Daniela Müglová. Komunikace, tlumočení, překlad. Enigma 2013..
 • Lepilová, Květuše. Řečová komunikace verbální a neverbální : pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu. Vyd. 2. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. ISBN 80-7042-585-7.
 • Roderick Jones. Conference Interpreting explained. St.Jerome 1998..
 • Slouková Gisela. Úvod do teorie tlumočení. SPN Praha, 1984.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Summer