Course: Business English Interpretation 1

« Back
Course title Business English Interpretation 1
Course code KAJ/TK1A
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Skopečková Eva, PhDr. Ph.D.
 • Raisová Eva, PhDr.
Course content
Interpreting as a process. Main interpreting methods. History of interpreting and its position and development at present. European Union and its language policy. Notation and its practising. Preparation for the interpreting - glossaries.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Individual study, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite subjects.
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2 podle SERR;
- orientovat se v základních morfologických a syntaktických kategoriích anglického jazyka;
- orientovat se ve funkčních stylech a jejich charakteristikách;
- srozumitelně se vyjádřit k danému problému písemně i ústně;
- diskutovat na dané téma.
professional skills
- disponovat odbornými dovednostmi na úrovni B2 podle SERR;
- identifikovat základní morfologické a syntaktické jevy v anglickém textu;
- identifikovat základní funkční styly;
- plynule a spontánně se vyjadřovat;
- porozumět anglicky psaným textům/promluvám;
- sumarizovat obsah anglicky psaného/mluveného textu a identifikovat jeho hlavní myšlenky.
learning outcomes
professional knowledge
Students - know main interpreting methods and their usage - are able to explain differences between translation and interpretation - know rules of note-taking and use notes according to their needs - are able to interpret consecutively or use sight interpreting for simpler and shorter speeches, announcements, dialogues and talks.
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2+ podle SERR;
- popsat jazykovou politiku Evropské unie;
- popsat historii tlumočení a jeho postavení a rozvoj v současnosti;
- charakterizovat základní tlumočnické strategie;
- popsat zásady tlumočnického zápisu a úlohu notace;
- definovat faktory ovlivňující úroveň procesu tlumočení;
professional skills
- na různých typech úkolů prokázat rozšíření a prohloubení úrovně dosažených jazykových dovedností, tj. B2+ podle SERR;
- adekvátně aplikovat tlumočnické strategie;
- vytvořit glosář;
- tlumočit z listu;
- konsekutivně tlumočit z/do anglického jazyka;
- zpracovat tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení.
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
 • ToP (tlumočení-překlad) Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů..
 • Čeňková Ivana. Co by měl znát tlumočník. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1995.
 • Čeňková Ivana. Teorie a didaktika tlumočení. Praha, 2001.
 • Daniela Müglová. Komunikace, tlumočení, překlad. Enigma 2013..
 • Lepilová, Květuše. Řečová komunikace verbální a neverbální : pro tlumočníky a průvodce ve sféře podnikání a cestovního ruchu. Vyd. 2. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2001. ISBN 80-7042-585-7.
 • Roderick Jones. Conference Interpreting explained. St.Jerome 1998..
 • Slouková Gisela. Úvod do teorie tlumočení. SPN Praha, 1984.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter