Course: Business English Translation 2

« Back
Course title Business English Translation 2
Course code KAJ/PK2A
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Raisová Eva, PhDr.
 • Skopečková Eva, PhDr. Ph.D.
Course content
Styles of language and their typical features. Common translational methods. Terminology, translation of terms. Equivalence - differences in form and meaning. Translation of realia, translation of explicit and implicit information. Translation of texts from the field of business and economy, legal texts, translation of advertising and headlines.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Individual study, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 32 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite subjects.
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2 podle SERR;
- popsat funkční styly;
- charakterizovat základní překladatelské postupy;
- definovat druhy slovníků;
- ovládat znalost ekvivalence na rovině gramatické, lexikální a textové.
professional skills
- disponovat odbornými dovednostmi na úrovni B2 podle SERR;
- sumarizovat obsah anglicky psaného textu a identifikovat jeho hlavní myšlenky;
- provést základní analýzu výchozího, tj. překládaného textu;
- adekvátně aplikovat znalost překladatelských postupů;
- pracovat s překladovými i výkladovými slovníky;
- překládat vybrané pasáže anglicky psaných textů do českého jazyka.
learning outcomes
professional knowledge
Students are able: - to analyse the translated text from the point of meaning and use of applied language means - to use dictionaries, language handbooks and other sources and materials that may help right translation - to translate the source text without any substantial changes and shifts in meaning - to apply adequate language means when translating - to recognize common examples of language interference
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2+ podle SERR;
- popsat funkční styly a jejich typické rysy;
- charakterizovat základní překladatelské postupy;
- disponovat znalostí termínů z oblasti překladu;
- charakterizovat ekvivalenci z hlediska formálních a významových rozdílů;
- orientovat se v možnostech překladu odborného pojmosloví a reálií.
professional skills
- na různých typech úkolů prokázat rozšíření a prohloubení úrovně dosažených jazykových dovedností, tj. B2+ podle SERR;
- adekvátně aplikovat znalost překladatelských postupů;
- pracovat s překladovými i výkladovými slovníky;
- převést výchozí text z oblasti obchodní, ekonomické a právní do cílového jazyka bez výraznějšího posunu významu;
- zpracovat glosář;
- převést titulky a reklamu do cílového jazyka;
- samostatně zpracovat seminární práci dle zadaných kritérií.
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Individual study
Discussion
assessment methods
Written exam
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Autentické texty z periodik..
 • Crystal D., Davy D. Investigating English Style. London, 1969.
 • Dagmar Knittlová. Překlad a překládání. Olomouc 2010..
 • Daniela Müglová. Komunikace, tlumočení, překlad. Enigma 2013..
 • Duff Alan. Translation. Oxford University Press, 1994. ISBN 019-437-1042.
 • Editor Milan Hrala. Kapitoly z dějin českého překladu. Karolinum 2002..
 • Chamberlain D., White G. Advanced English for Translation. Cambridge, 1993.
 • Knittlová Dagmar. K teorii a praxi překladu. 2. vyd. Olomouc , 2000. ISBN 80-7067-323-0.
 • Kufnerová Z. a kol. Překládání a čeština. Jinočany, 2003.
 • Levý Jiří. Umění překladu. Praha, 1983.
 • MacPherson Robin. Základy anglické stylistiky. 1. vyd. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0644-3.
 • Milan Hrdlička. Literární překlad. ISV nakladatelství 2003..
 • Nord Christiane. Translating as a Purposeful Activiy. Manchester, 1997.
 • Teodor Hrehovčík. Prekladateľské minimum. IRIS 2006..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Summer