Course: Business English Translation 1

« Back
Course title Business English Translation 1
Course code KAJ/PK1A
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Skopečková Eva, PhDr. Ph.D.
 • Raisová Eva, PhDr.
Course content
Translation as a process. Intralingual and interlingual translation. Basic translational procedures. Use of dictionaries and other language handbooks. Characterization of main functional styles. Analysis of a translated text. Equivalence at the lexical, grammatical and textual level. Trnaslation of texts from the field of commerce, popular science and administration.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Individual study, Seminar
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 25 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite subjects.
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2 podle SERR;
- disponovat znalostí českého jazyka na úrovni maturity;
- orientovat se v základních morfologických a syntaktických kategoriích anglického jazyka;
- orientovat se ve funkčních stylech a jejich charakteristikách;
- srozumitelně se vyjádřit k danému problému písemně i ústně.
professional skills
- disponovat odbornými dovednostmi na úrovni B2 podle SERR;
- identifikovat základní morfologické a syntaktické jevy v anglickém textu;
- identifikovat základní funkční styly;
- porozumět anglicky psaným textům;
- sumarizovat obsah anglicky psaného textu a identifikovat jeho hlavní myšlenky;
- překládat vybrané pasáže anglicky psaných textů do českého jazyka.
learning outcomes
professional knowledge
Students are able: - to carry out basic analysis of the translated text - to use monolingual and bilingual dictionaries - to render a text from the source language to the target language without any change or shift in meaning -to apply basic translational procedures
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2+ podle SERR;
- popsat funkční styly;
- orientovat se v teorii překladu;
- charakterizovat základní překladatelské postupy;
- definovat druhy slovníků;
- ovládat znalost ekvivalence na rovině gramatické, lexikální a textové.
professional skills
- na různých typech úkolů prokázat rozšíření a prohloubení úrovně dosažených jazykových dovedností, tj. B2+ podle SERR;
- provést základní analýzu výchozího, tj. překládaného textu;
- adekvátně aplikovat znalost překladatelských postupů;
- pracovat s překladovými i výkladovými slovníky;
- převést výchozí text z oblasti obchodní, ekonomické a právní do cílového jazyka bez posunu významu;
- samostatně zpracovat seminární práci dle zadaných kritérií.
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Individual study
Discussion
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Autentické texty z periodik..
 • Dagmar Knittlová. Překlad a překládání. Olomouc 2010..
 • Daniela Müglová. Komunikace, tlumočení, překlad. Enigma 2013..
 • Duff Alan. Translation. Oxford University Press, 1994. ISBN 019-437-1042.
 • Editor Milan Hrala. Kapitoly z dějin českého překladu. Karolinum 2002..
 • Chamberlain D., White G. Advanced English for Translation. Cambridge, 1993.
 • Knittlová Dagmar. K teorii a praxi překladu. 2. vyd. Olomouc , 2000. ISBN 80-7067-323-0.
 • Krijtová Olga. Pozvání k překladatelské praxi. Praha, 1996.
 • Kufnerová Z. a kol. Překládání a čeština. Jinočany, 2003.
 • MacPherson Robin. Základy anglické stylistiky. 1. vyd. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0644-3.
 • Milan Hrdlička. Literární překlad. ISV nakladatelství 2003..
 • Teodor Hrehovčík. Prekladateľské minimum. IRIS 2006..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter