Course: Specialized Texts in English 1

« Back
Course title Specialized Texts in English 1
Course code KAJ/OT1A
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Skopečková Eva, PhDr. Ph.D.
  • Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
Course content
Students analyze and explain key concepts in the world of business.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Students' portfolio, Seminar classes
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 16 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisites.
ovládat mluvenou a psanou angličtinu na pokročilé úrovní tj. B2 dle SERRJ;
disponovat znalostmi morfologického a syntaktického systému angličtiny;
ovládat základní odbornou terminologii z oblasti morfosyntaxe angličtiny;
na základní úrovni ovládat odbornou anglickou slovní zásobu z oblasti komerční praxe;
na základní úrovni se orientovat v ekonomickém dění v České republice a anglofonních zemích;
professional skills
na základní úrovni adekvátně formulovat hlavní myšlenky autentického odborného textu z ekonomické oblasti;
rozpoznat charakteristické rysy angličtiny jako analytického jazyka;
správně přeložit vybrané pasáže textu z angličtiny do češtiny;
na základě poslechu sumarizovat odborný poslechový text;
na základní úrovni provést morfosyntaktický rozbor textu.
learning outcomes
professional knowledge
Students analyze and explain key concepts in the world of business.
orientovat se v klíčových konceptech existujících ve světe ekonomiky a podnikání;
prokázat znalosti odborné terminologie z vybraných oblastí ekonomiky (obchod, internetové podnikání, trh práce, ochrana spotřebitele a ostatní);
orientovat se v aktuálním ekonomickém dění v České republice a v zahraničí;
ovládat mluvenou a psanou angličtinu na pokročilé úrovní tj. B2 dle SERRJ;
prokázat znalosti funkčních stylů.
professional skills
správně aplikovat již nabyté znalosti z oblasti morfosyntaxe a lexikologie při analýze odborného textu ekonomického zaměření;
extrahovat nejdůležitější textové informace z autentických odborných textů ekonomického zaměření;
správně přeložit vybrané pasáže ekonomicky zaměřeného textu z angličtiny do češtiny;
na základní úrovni interpretovat aktuální zprávy ze světa mezinárodního obchodu a ekonomiky;
adekvátně formulovat hlavní myšlenky autentického odborného textu z ekonomické oblasti.
teaching methods
professional knowledge
Students' portfolio
Discussion
Seminar classes
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Evans, David. Powerhouse : an Upper Intermediate Business English Course. Harlow : Pearson Education, 2000. ISBN 0-582-42083-0.
  • Hill, Charles W. L. International business : competing in the global marketplace. 4nd ed. New York : McGraw-Hill, 2003. ISBN 0-07-115116-8.
  • Tullis, Graham; Power, Susan. New insights into business : workbook. Harlow : Longman, 2000. ISBN 0-582-33557-4.
  • Tullis, Graham; Trappe, Tonya. New insights into business : students´ book. Harlow : Longman, 2004. ISBN 0-582-84887-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer