Course: English Morphosyntax 2

« Back
Course title English Morphosyntax 2
Course code KAJ/MS2A
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dworak Joanna Katarzyna
 • Dejmalová Lenka, Mgr. Ph.D.
 • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
 • Skopečková Eva, PhDr. Ph.D.
Course content
Noun endings, Compound Nouns, Countable and uncountable nouns units 50,53-56 Reflexive pronouns, Demonstrative pronouns, Personal Pronouns, Possessive pronouns, The double genitive The indefinite article, the definite article, the zero article, units 56-62 The indefinite article, the definite article, the zero article, units 56-62 The indefinite article, the definite article, the zero article, units 56-62 The indefinite article, the definite article, the zero article, units 56-62 Determiners, units 63-69 Determiners, units 63-69 Comparative, superlative forms, Formation of adjectives, Position of adjective, Adjective and Adverbs, units 82-89 Position of Adverbs, degree adverbs,comment adverbs, units 90-94 Revision Revision

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite subjects.
ovládat anglický jazyk na úrovni B1 dle SERR pro cizí jazyky;
adekvátně definovat jednotlivé jazykové roviny,
orientovat se v typologické klasifikaci jazyků;
ovládat základní odbornou terminologii z oblasti anglické morfosyntaxe;
na základní úrovni se orientovat v gramatických kategoriích substantiv.
professional skills
používat základní odbornou terminologii z oblasti anglické morfosyntaxe;
adekvátně použít odbornou terminologii k základnímu teoretickému popisu gramatických jevů;
vysvětlit kategorii počitatelnosti a určenosti v angličtině;
identifikovat zájmena v angličtině;
správně použít základní anglická adverbia.
learning outcomes
professional knowledge
Students will be able to: - identify, explain, and especially apply correctly articles in both verbal and written performances, - use nouns and pronouns in both written and verbal performances accordingly, - describe the types of pronouns and use them correctly, - describe the types of prepositions, explain the diffrence in their use and apply them correctly in both verbal and written performances, - apply theoretical knowledge of the aforementioned phenomena in both verbal and written performances.
definovat morfologické kategorie substantiva v angličtině;
správně formulovat pravidla užití členů v písemném a ústním projevu;
orientovat se v základních principech slovotvorby;
formulovat hlavní typologické rozdíly mezi angličtinou a češtinou se zvláštním zřetelem na substantiva a předložky;
určit základní druhy zájmen a předložek.
professional skills
adekvátně demonstrovat znalost gramatických kategorií anglického substantiva;
specifikovat hlavní rozdíly mezi anglickým a českým substantivem;
aplikovat znalosti morfologických kategorií anglických substantiva v ústním a písemném projevu;
vysvětlit hlavní pravidla užití členů, předložek a zájmen v angličtině;
správně aplikovat teoretické poznatky v ústním a písemném projevu.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Alexander, L. G. Longman English grammar. 1st publ., 5th impr. London [etc.] : Longman, 1991. ISBN 0-582-55892-1.
 • Greenbaum, Sidney; Quirk, Randolph. A student`s grammar of the English language. 1st pub. Harlow : Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.
 • Johansson, S., Leech, G., Condra, S., Finegan, E. Longman grammar of spoken and written English. 1st pub. London: Longman, UK, 2000.
 • LEECH, George; SVARTVIK, Jan. A. Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1989. ISBN 0-582-51734-6.
 • Thomson, A. J.; Martinet, A. V. A practical English grammar : exercises 1. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1986. ISBN 0-19-431349-2.
 • Thomson, A. J.; Martinet, A. V. A practical english grammar : exercises 2. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 1986. ISBN 0-19-431350-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer