Course: English Lexicology

« Back
Course title English Lexicology
Course code KAJ/LEA
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dworak Joanna Katarzyna
 • Raisová Eva, PhDr.
 • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Course content
The lexical level as an independent stratum in the system of language and its relationship to other levels. Form versus meaning: homonymy, homophony, homography, synonymy and antonymy. Change of meaning: extensions versus narrowing. Borrowings and neologisms. English influence upon Czech.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 54 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills
adekvátně definovat jednotlivé jazykové roviny;
ovládat základní odbornou lingvistickou terminologii;
ovládat anglický jazyk na úrovni B1- B2 dle SERRJ pro cizí jazyky;
disponovat dostatečně širokou a pestrou slovní zásobou v souladu s referenční úrovní B1 dle SERRJ;
správně se orientovat ve významových vztazích mezi slovy (homonyma, hyponyma, hyperonyma, antonyma, synonyma);
professional skills
aktivně používat široký repertoár lexikálních prostředků;
identifikovat významové vztahy mezi lexikálními jednotkami;
rozlišit základní pravidla slovotvorby v angličtině (zejména derivace);
prokázat schopnost práce s různými druhy slovníků a znalost základních slovníkových hesel;
specifikovat odlišnosti ve slovní zásobě mezi britskou a americkou angličtinou.
learning outcomes
professional knowledge
The student will be able to analyze diferent texts from the leical point of view, explain word etymologies and recognize stylistic values of lexial units.
prokázat znalosti odborné terminologie z oblasti anglické lexikologie;
rozlišit jednotlivé vývojové fáze angličtiny a varianty angličtiny;
správně definovat hlavní slovotvorné procesy v angličtině;
vysvětlit složky významu slova (denotace, konotace);
adekvátně používat širší slovní zásobu angličtiny na základě znalostí lexikální sémantiky a frazeologie.
professional skills
prokázat schopnost tvořit slova pomocí osvojených anglických slovotvorných metod a postupů;
aktivně používat nově nabytou slovní zásobu v praktické komunikaci;
provést lexikální analýzu vybraných textů;
interpretovat sémantické vztahy mezi lexikálními jednotkami ve struktuře anglického lexika;
kategorizovat lexikální jednotky v angličtině z hlediska slohového rozvrstvení (slova spisovná, hovorová, knižní, expresivní, neologismy, termíny a ostatní)
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
 • Longman dictionary of American English. 2nd ed. Harlow : Longman, 1997. ISBN 0-8013-1823-8.
 • The Words You Need. London : Macmillan Publishers, 1993.
 • Longman Lexicon of Contemporary English. Words and Their Use, London. Longman, 1981. ISBN 0-582-55527-2.
 • Ullmann,S. Words and Their Use. London, 1951.
 • Wellman, Guy. The Heinemann English wordbuilder. [Oxford] : Heinemann, 1998. ISBN 0-435-28556-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer