Course: American English 2

« Back
Course title American English 2
Course code KAJ/LAM2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Course content
The content will reflect all the particular aspects of the aim of the course. The work of leading American linguists will be mentioned in addition, and further influence of American upon Czech discussed in detail.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Students' portfolio
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 33 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B2 podle SERR
rozumět mluvenému projevu v americké angličtině
rozumět textům různých registrů americké provenience
identifikovat prvky americké angličtiny v psaných i mluvených textech
disponovat prohloubeným rozhledem v oblasti americké kultury i společenského dění
professional skills
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2 podle SERR
adekvátně reagovat na poslechový materiál v americké angličtině
aktivně se zapojovat do párové/skupinové diskuse na různá témata z oblasti amerických reálií
samostatně sumarizovat a interpretovat texty na populárně naučné úrovni
vysvětlit a obhájit své názorové stanovisko týkající se nejdůležitějších společensko-kulturního dění v USA
learning outcomes
professional knowledge
The student will gain active knowledge of American English in a range of aspects, including systematic text analysis, sland expressions and Afroamerican.
disponovat odbornými znalostmi na stupni B2+ podle SERR
podrobně definovat fonetické, gramatické a lexikální charakteristiky americké angličtiny
rozumět poslechovému materiálu odborného charakteru v americké angličtině
disponovat podrobným přehledem amerických médií a rozdílů mezi nimi
disponovat rozšířeným přehledem o kulturních specifikách USA
professional skills
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2+ podle SERR
analyzovat a adekvátně prezentovat odborný materiál americké provenience
vést diskusi o široké škále témat z oblasti americké kultury
kriticky se orientovat v amerických médiích
vytvářet prezentace na zvolená témata z kulturně-společenské sféry USA
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Students' portfolio
assessment methods
Test
Report
Recommended literature
  • Laird,C. Language in America. New York. 1970.
  • Nicolas,S. American Slang. Praha, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter