Course: American English 1

« Back
Course title American English 1
Course code KAJ/LAM1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Course content
Differences in vowel and consonant pronunciation and in grammar. Specific featurers of the American word register. The position of other IndoEuropean languages in the US. Basic classification of the AMerindian languages.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 33 hours per semester
  • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B1 podle SERR
orientovat se v základních morfologických a syntaktických kategoriích angličtiny
orientovat se v základních rozdílech mezi britskou a americkou angličtinou
disponovat všeobecným rozhledem v oblasti americké kultury
mít přehled o základní jazykovědné literatuře a slovnících
professional skills
adekvátně reagovat na poslechový materiál v americké angličtině
aktivně se zapojovat do párové/skupinové diskuse na různá témata z oblasti amerických reálií
prezentovat a interpretovat obsah a hlavní témata filmů a dokumentů
samostatně sumarizovat a interpretovat texty na populárně naučné úrovni
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B1 podle SERR
learning outcomes
professional knowledge
The student will recognize main differences between British and American English both in speech and writing. They will be able to respect the style of the variety in practice.
definovat základní fonetické, gramatické a lexikální charakteristiky americké angličtiny
rozumět široké škále poslechového materiálu v americké angličtině
orientovat se v nejdůležitějších amerických médiích
disponovat prohloubeným přehledem v oblasti americké kultury
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2 podle SERR
professional skills
analyzovat a adekvátně prezentovat textový a poslechový materiál americké provenience
vést diskusi o široké škále témat z oblasti americké kultury
kriticky se orientovat v amerických médiích písemně sumarizovat obsah odborných textů z oblasti amerických
písemně sumarizovat obsah odborných textů z oblasti amerických reálií
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2 podle SERR
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
assessment methods
Test
Recommended literature
  • Nicolas,S. American Slang. Praha, 1998.
  • Strejc, Pavel. American English : učebnice (nejen) americké angličtiny. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2001. ISBN 80-7238-104-0.
  • Trudgill,P., Hannah,J. International English, Edward Arnold. 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer