Course: Outline of Anglo-American Countries 1

« Back
Course title Outline of Anglo-American Countries 1
Course code KAJ/KPR1
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Introduction; From the dawn of English history to the Norman period 2. English Renaissance 3. 17th Century - English Civil War and Restoration 4. 18th Century- Enlightenment 5. Industrial Revolution and Romantism 6. Victorian Britain I 7. Victorian Britain II 8. British Empire 9. Origins of the USA - Puritans 10. Origins of the USA - Cultural Background to the American Revolution 11. Slavery and the Civil War 12. Conclusion

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Skills demonstration, Seminar classes, Textual studies, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 24 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite subjects.
orientovat se v klíčových literárních směrech a proudech a disponuje základní znalostí kulturních slohů a směrů
orientovat se v aktuálním kulturním dění anglofonních zemí
vymezit základní údaje vztahující se ke kulturnímu vývoji anglofonních zemí
vysvětlit klíčová fakta z oblasti historie anglofonních zemí
orientovat se v základní anglicky psané odborné literatuře
užívat anglický jazyk na úrovni B2
professional skills
prostřednictvím jasného, strukturovaného projevu rekapitulovat a interpretovat základní teze textu
porozumět hlavním myšlenkám anglických odborných textů
adekvátně reagovat na poslechové texty věnované kulturním událostem anglofonních zemí
vytvářet srozumitelné písemné texty
plynule a bez obtíží se účastnit rozhovoru a párové/skupinové diskuse na odborné téma
na základní úrovni vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního kulturního dění v anglofonních zemích
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit kulturní počátky americké revoluce a další relevantní pojmy a souvislosti
uvést do souvislosti historický vývoj reformace v době následovníků Jindřicha VIII. a puritány v Británii i Nové Anglii
vysvětlit vznik USA v širších kulturně-společenských souvislostech
charakterizovat Britské impérium v širším kulturním kontextu
popsat významné kulturně-historické epochy anglofonních zemí v 19. století se zřetelem na Velkou Británii (např. romantismus x průmyslová revoluce, viktoriánská Británie)
charakterizovat významné kulturně-historické epochy anglofonních zemí do 18. století se zřetelem na Velkou Británii (např. transformace anglické společnosti vlivem normanského záboru; anglická renesance; alžbětinské období; anglická společnost 17. století; kulturní rozkvět za restaurace Stuartovců; osvícenství; rozmach měšťanské kultury apod.)
charakterizovat významné osobnosti britské a americké výtvarné a hudební kultury
Students are able to - analyze key aspects of contemporary Anglo-American culture - work with a wide range of cultural history sources as well as British/American press - discuss cultural history in specialized language
professional skills
vytvořit prezentaci na téma vztahující se ke kulturnímu dění/událostem v anglofonních zemích
na základě získaných znalostí shromáždit potřebná data z původních anglických zdrojů, adekvátně je analyzovat a písemnou či ústní formou je následně interpretovat
adekvátně reprodukovat poslechový text
aktivně a adekvátně používat odbornou slovní zásobu a složité gramatické jevy v kontextu odborného jazyka z dané oblasti
podrobně vysvětlit své stanovisko k dané problematice a obhájit jej
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Multimedia supported teaching
Textual studies
Skills demonstration
Students' portfolio
Seminar classes
assessment methods
Combined exam
Test
Skills demonstration during seminar
Continuous assessment
Recommended literature
 • Ackroyd P. Albion. The Origins of the English Imagination. London, 2002.
 • Briggs, Asa. The Age of Improvement.. London: Routledge, 1999.
 • FERGUSON, N. How Britain Made the Modern World. London, 2004.
 • JOHNSON, Paul. A History of the American People. New York, 1999.
 • Morgan, Kenneth O. Dějiny Británie. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-347-9.
 • TINDALL, G.B., SHI, D.E. America, A Narrative History. New York, 2003.
 • WILSON, A.N. The Victorians. New York, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 2 Winter