Course: English Language Exercises

« Back
Course title English Language Exercises
Course code KAJ/JCA
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
  • Hostýnek Tomáš
Course content
Week 1 Introduction, course goals and requirements. Introduction to public speaking. Week 2 How to manage stage fright. Exercises to imrove grammar, fluency of expression, and vocabulary. Week 3 Structure of a speech Exercises to imrove grammar, fluency of expression, and vocabulary Week 4 The function of connectives in a speech Exercises to imrove grammar, fluency of expression, and vocabulary Week 5 Practical considerations for making presentations Exercises to imrove grammar, fluency of expression, and vocabulary Week 6 Writing an outline for a speech Exercises to imrove grammar, fluency of expression, and vocabulary Week 7 Confirm schedule and topics of students' presentations Exercises to imrove grammar, fluency of expression, and vocabulary Week 8 Students' presentations Week 9 Students' presentations Week 10 Students' presentations Week 11 Students' presentations Week 12 Students' presentations Week 13 Course evaluation

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 42 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequised subjects
ovládat anglický jazyk na úrovni B1 dle SERR pro cizí jazyky;
disponovat dostatečně širokou a pestrou slovní zásobou v souladu s referenční úrovní B1 dle SERRJ;
adekvátně používat základní slovesné časy v angličtině (přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný);
na základní úrovni se orientovat v užití formálních a neformálních výrazů v angličtině;
používat běžnou anglickou frazeologii
professional skills
správně interpretovat nejdůležitější body aktuálních a známých témat v novinových článcích
diskutovat o pocitech, zkušenostech a reakcích;
demonstrovat porozumění běžnému rozhovoru a zapojit se do rozhovoru;
zdůvodnit a obhájit své názory a plány;
napsat souvislý text na běžné téma.
learning outcomes
professional knowledge
Students are able to: - understand and use business English - listen to radio and tv news (listening comprehension) - understand texts using vocabulary of the level B2 (reading comprehension) - fluently communicate
prokázat znalosti složitějších gramatických struktur;
aktivně používat široký repertoár lexikálních prostředků;
ovládat mluvenou a psanou angličtinu na pokročilé úrovní tj. B2 dle SERRJ;
rozlišovat mezi neformální a formální mluvenou angličtinou;
adekvátně používat diskursní markery s cílem udržet kontakt mezi účastníky komunikace.
professional skills
komunikovat plynule a srozumitelně;
aktivně se zapojit do diskuse o tématech zaměřených na komerční praxi;
demonstrovat porozumění rozhlasovým a televizním programům, které se vztahují k aktuálním událostem;
správně interpretovat autentické texty se společensko-ekonomickou tématikou obsahujících slovní zásobu na úrovni B1-B2 dle SERRJ;
formulovat otázky a argumenty pro následnou diskusi.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Test
Report
Continuous assessment
Recommended literature
  • DeForeest, Joan. Good Discussion and Natural English Interaction. Plzeň, 2005. ISBN 80-86898-46-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer