Course: Reading English Texts 2

« Back
Course title Reading English Texts 2
Course code KAJ/CTJA2
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Course content
Week 1: Introduction: basic literary terms and critical concepts (some basic guidelines for reading literature Week 2: Shakespeare's timeless works in the context of Tudor England with primary emphasis on the major comedies and tragedies Week 3: A duality in Victorian literature Authors associated with the late Victorian Period, particularly Oscar Wilde Week 4: Literature between the Wars Literature between the outbreak of the World War I and the beginning of the World War II with attention to cultural, political and literary contexts Week 5: Modernist experiments: James Joyce, a prominent contributor to the Modernist Movement Week 6: Modernist experiments: Virginia Woolf, a key figure of Modernism Week 7: George Orwell, an acute observer of his time, in the context of significant historic and political events Week 8: The themes of fall, guilt, corruptibility and the depravity of human nature in William Golding's novels Week 9: Theatre of the Absurd: an existentialistic vision of the meaningless of human existence; Samuel Beckett and his influence on Harold Pinter and Tom Stoppard Week 10: Angry Young Men: authors at the forefront of a new trend of social realism and anti-establishment Week 11: Women writers: Doris Lessing Week 12: Contemporary British fiction: Chinua Achebe Week 13: Revision, Final Test

Learning activities and teaching methods
Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 16 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 36 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite subjects.
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2 podle SERR;
- orientovat se v klíčových literárních směrech a proudech;
- popsat významné milníky kulturního vývoje Velké Británie v 19. a 20. století;
- orientovat se v aktuálním kulturním dění Velké Británie;
- definovat základní literárněvědné pojmy.
professional skills
- porozumět literárním textům (tj. textům prózy, dramatu a básnickým textům);
- porozumět hlavním myšlenkám daných literárních děl;
- adekvátně sumarizovat literární texty;
- aktivně se zapojovat do diskuse na dané téma;
- na základní úrovni vysvětlit své názorové stanovisko týkající se daného literárního textu.
learning outcomes
professional knowledge
Students will be able to: - describe and explain William Shakespeare's timeless work, - explore a duality in Victorian literature - explain and describe the works of the Bloomsbury group authors, - explain the important innovation of British fiction, the stream of consciousness technique, - explain and describe Modernism, the literary experiments in the work of James Joyce, the developmental tendencies of British prose (Virginia Woolf, James Joyce), - explain and describe the Angry Young Men, - analyse and identify Theatre of the Absurd (Samuel Beckett), - describe and explain the literary movements in English literature of the 20th century in a broader cultural and social context.
- uvést do souvislosti literární vývoj ve Velké Británii s významnými kulturněhistorickými událostmi;
- popsat modernismus a literární experimenty v britské próze v první polovině 20. století;
- charakterizovat vývojové tendence britské prózy, dramatu a poezie ve druhé polovině 20. století, např. postmoderní britskou literaturu: tradiční prózu, experimentální prózu a magický realismus;
- zhodnotit vývoj tzv. postkoloniální britské literatury.
professional skills
- aktivně používat odborné literárněvědné pojmosloví;
- adekvátně interpretovat literární texty britské provenience;
- demonstrovat znalost daného literárního žánru prostřednictvím analýzy zvoleného literárního textu;
- na základě znalosti daného literárního směru charakterizovat jeho hlavní rysy;
- na základě znalosti daného literárního směru charakterizovat jeho hlavní představitele;
- samostatně zhodnotit úlohu společenského a kulturního kontextu pro vznik literárních děl a jejich recepci.
teaching methods
professional knowledge
Seminar
assessment methods
Test
Continuous assessment
Recommended literature
 • Abrams, M.H., Greenblatt, Stephen, eds. The Norton Anthology of English Literature. Volume F. The Twentieth Century and After. 8th ed. New York. London: W. W. Norton and Company, 2006.
 • Abrams, M.H. The Norton Anthology of English Literature. The Major Authors. 2 sv. New York. London: W. W. Norton and Company, 1996.
 • Baldick, Ch. The Oxford Dictionnary of Literary Terms. Oxford: Oxford University, 2008.
 • Barnard, Robert. Stručné dějiny anglické literatury. Praha : Brána, 1997. ISBN 80-85946-83-1.
 • Cuddon, J. A. A dictionary of literary terms. London : Penguin Books, 1982. ISBN 0-14-051112-1.
 • ČAŇKOVÁ, M. Open Gates. Student´s book: a course in 20th century British literature. Voznice: Leda, 2005.
 • Evans, I. A Short History of English Literature. Penguin Books : London, 1990.
 • Grmela, J.; Hilský, M.; Oliveriusová, E.; Marek, J. Dějiny anglické literatury. Praha: SPN, 1988.
 • Mišterová, I.; Skopečková, E. A Reader in British Studies. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008.
 • Oliveriusová, E. Antologie anglické literatury. Praha: SPN, 1984.
 • Stříbrný, Z. Dějiny anglické literatury. Praha: Academia, 1987.
 • Wellek, R.; Warren, A. Teorie literatury. Praha: Votobia, 1996.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter