Course: American Studies - Core Course 2

« Back
Course title American Studies - Core Course 2
Course code KAJ/CC2
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Course content
Healthcare, culture, science and technology, ecology and environment, information systems, social issues (immigration, crime ...), media, non-profitmaking organizations, etc.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Task-based study method, Seminar
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
There are no prerequisites.
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B2 podle SERR
rozumět historickým, politickým a sociálněvědním textům věnovaným USA a reprodukovat jejich obsah i hlavní myšlenky
rozumět filmům s tématikou historie a společenských problémů USA
definovat klíčové pojmy z oblasti politiky, společnosti a kultury USA
orientovat se v současném dění v USA
professional skills
interpretovat obsah filmů se sociálněvědní tématikou
samostatně prezentovat témata z oblasti amerických reálií
samostatně sumarizovat a interpretovat odborné texty s tematikou USA
vytvářet koherentní eseje s jasnou argumentací
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2 podle SERR
learning outcomes
professional knowledge
Students are able to: analyze the latest trends in the development of the US society identify problems in the individual aspects of society and explain their causes critically work with the US media
hodnotit klíčové problémy současných USA z různých kritických perspektiv
identifikovat příčinné faktory krizových oblastí americké společnosti
chápat historické pozadí současného vývoje USA
charakterizovat reflexi společensko-kulturních problémů USA v hudební a filmové tvorbě
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B2+ podle SERR
professional skills
podrobně analyzovat kulturně-společenské dění v USA na základě teoretických konceptů z oblasti kulturních studií
orientovat se v odborné literatuře na téma amerických kulturních studií a prezentovat její obsah
vysvětlit a obhájit své názorové stanovisko týkající se nejnovějšího dění v USA
analyzovat mediální obsah týkající se současné americké společnosti s využitím rámcové analýzy
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2+ podle SERR
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Skills demonstration
Discussion
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
  • Bode, C. E. American Perspectives-The United States in the Modern Age. USIA, 1992.
  • JOHNSON, P. M. A History of the American People. 1999.
  • Tindall, George Brown; Shi, David Emory. America : a narrative history. 5th ed. New York : W. W. Norton & Company, 1999. ISBN 0-393-97339-5.
  • Urofsky, Melvin I. Basic readings in U.S. democracy. Washington : United States Information Agency, 1994.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter