Course: American Studies - Core Course 1

« Back
Course title American Studies - Core Course 1
Course code KAJ/CC1
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hostýnek Jiří, RNDr.
  • Hostýnek Tomáš
  • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
  • Skopečková Eva, PhDr. Ph.D.
Course content
Week 1 Introduction. A sociological snapshot of America today. Pre-contact America. Including the indigenous cultures of North America and the empires of Central and South America. Week 2 1st contacts with Europeans and colonial history Relations between the Native Americans and European colonists. Jamestown and Plymouth. Salem witch hunt. Slavery and the Triangle Trade. Week 3 The American Revolution Causes and major milestones. The Declaration of Independence and the US Constitution. Week 4 Early 19th Century: Westward and Southward expansion The relations Native Americans. The New England whaling industry. The Monroe Doctrine. The War of 1812. The Mexican-American War. Week 5 Mid-19th Century: the US Civil War Slavery, abolitionism and the Underground Railroad; North-South economic relations; the Civil War and the Emancipation Proclamation; Lincoln's assassination; Reconstruction Week 6 Late 19th Century: the Industrial Revolution Immigration from Europe and China; the building of the railroads; the genocide of Native Americans; migration to the North and the "Rust Belt" Week 7 Beginning of the 20th Century The Spanish-American War, foreign policy in Latin America; war in the Philippines; the Robber Barons. WWI, Sacco and Vanzetti Week 8 The Great Depression Prohibition; the origins of consumerism; the stock market crash, the Great Depression and the Dust Bowl; FDR and the New Deal Week 9 World War II; Relations with Europe; US entrance into the war; the Manhattan Project and the first use of the atomic bomb Week 10 Race and culture in the US The US tax system and funding of education; redlining and "white flight"; the development of the suburbs Week 11 Contemporary topics Major sources of energy at different periods; current events seen in historical context Week 12 Credit test. Week 13 CREDIT WEEK

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Discussion, Seminar classes, Textual studies
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 36 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 16 hours per semester
  • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisites.
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B1 podle SERR
rozumět textům z oblasti amerických reálií a reprodukovat jejich obsah i hlavní myšlenky
rozumět videomateriálu z oblasti amerických reálií a reprodukovat jeho obsah i hlavní myšlenky
disponovat všeobecným rozhledem v oblasti historie USA
vymezit základní údaje vztahující se ke kultuře a společnosti USA
professional skills
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B1 podle SERR
adekvátně reagovat na poslechový materiál v angličtině
aktivně se zapojovat do párové/skupinové diskuse na různá témata z oblasti amerických reálií
prezentovat a interpretovat obsah a hlavní témata filmů a dokumentů s tematikou amerických reálií
samostatně sumarizovat a interpretovat texty na populárně naučné úrovni
plynule se účastnit párové/skupinové diskuse na téma z amerických reálií vytvářet srozumitelné písemné texty
learning outcomes
professional knowledge
Students define and summarize the current cultural, economic and political issues within the United States of America.
disponovat znalostí anglického jazyka na stupni B2 podle SERR
charakterizovat USA v širším kulturním kontextu
disponovat prohloubenou znalostí nejzávažnějších společensko-kulturních témat ve vztahu k USA
podrobně charakterizovat rozvrstvení americké společnosti a ekonomický, sociální a kulturní kapitál jednotlivých vrstev
chápat, jaké historické procesy přispěly k současné situaci v USA
professional skills
disponovat odbornými dovednostmi na stupni B2 podle SERR
analyzovat společenské dění v USA na základě teoretických konceptů z oblasti kulturních studií
orientovat se v odborné literatuře amerických reálií a prezentovat její obsah
vysvětlit své názorové stanovisko týkající se nejdůležitějších společensko-kulturních problémů v USA
kriticky pracovat s obsahem britských a amerických médií
teaching methods
professional knowledge
Textual studies
Collaborative instruction
Discussion
Seminar classes
assessment methods
Test
Recommended literature
  • D.K. Life and Institutions. USIA, 1987.
  • LAIRD E. Faces of the USA. Longman, 1991.
  • Urofsky, Melvin I. Basic readings in U.S. democracy. Washington : United States Information Agency, 1994.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer