Course: Contemporary British Literature

« Back
Course title Contemporary British Literature
Course code KAJ/CBL
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Course content
Suggested Lecture Topics 1. The abilities and limitations of experimental novel in the works of Lawrence Durrell, William Golding, and Anthony Burgess 2. The abilities and limitations of experimental novel in the works of B.S.Johnson, Julian Mitchell, Andrew Sinclair. 3. Tradition and experiment in the contemporary British novel. John Fowles. 4. Tradition and experiment in the contemporary British novel. Angus Wilson. 5. The development, characteristics, and exponents of the campus novel (Malcolm Bradbury). 6. Parody in the works of David Lodge. 7. Modern British female writers. Iris Murdoch, Doris Lessing. 8. Modern British female writers. A.S.Byatt, Beryl Bainbridge, Angela Carter. 9.-13. New names of British fiction. Social decentralization and ethnic diversity of various authors. Ian McEwan, Martin Amis, William Boyd, Graham Shift, Julian Barnes, Peter Ackroyd. Timothy Mo, Kazuo Ishiguro, Salman Rushdie.

Learning activities and teaching methods
Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 8 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 8 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite courses.
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2 podle SERR;
- definovat základní literární pojmy;
- rámcově se orientovat v klíčových literárních směrech a proudech;
- orientovat se v základních historických souvislostech vývoje Velké Británie, především v závěru 20. století a na začátku nového milénia;
- orientovat se v aktuálním kulturním dění Velké Británie.
professional skills
- používat základní odborné pojmosloví;
- porozumět literárním dílům;
- porozumět hlavním myšlenkám daných literárních děl;
- adekvátně sumarizovat literární díla;
- aktivně se zapojovat do diskuse na dané téma;
- na základní úrovni vysvětlit své názorové stanovisko týkající se daného literárního díla.
learning outcomes
professional knowledge
Students will be able to: - explain and identify the symbols of Post-Modernism in modern British literature, - describe the abilities and limitations of experimental novel in the works of Lawrence Durrell, William Golding, B.S. Johnson and Robert Nye, - explain the development, characteristics, and describe exponents of the "universal novel" - list modern British female writers, - explain the developmental tendencies and symbols of "new" British prose, e.g. Eccentricism, social decentralization and ethnic diversity of various authors.
- uvést do souvislosti klíčová díla současné britské literatury s významnými kulturněhistorickými událostmi;
- pojmenovat a vysvětlit literární směry a proudy v anglické literatuře 20. století.
- popsat signifikantní rysy kulturního a společenského vývoje na území Velké Británie na konci 20. století a na počátku 21. století;
- identifikovat vývojové linie a koncepce moderní britské prózy, poezie a dramatu;
- orientovat se ve významných dílech moderní britské literatury.
professional skills
- porozumět danému dílu britské provenience;
- adekvátně interpretovat dané literární dílo;
- vysvětlit a identifikovat znaky postmodernismu v současné britské literatuře;
- popsat možnosti a omezení románového experimentu v dílech Lawrence Durrella, Williama Goldinga, B. S. Johnsona a Roberta Nyea aj.;
- vysvětlit vývoj, charakteristické rysy a představitele tzv. univerzitního románu;
- vysvětlit vývojové tendence a znaky tzv. nové britské prózy, např. excentrismus, společenskou decentralizaci a etnickou různorodost autorů.
teaching methods
professional knowledge
Seminar
assessment methods
Test
Recommended literature
 • BRADFORD, R. The Novel Now: Contemporary British Fiction. Blackwell Publishing Limited, 2006.
 • ENGLISH, J. F. (ed.). A Concise Companion to Contemporary British Fiction. Blackwell Publishing Limited, 2006.
 • Franková, M. Britské spisovatelky na konci tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 1999.
 • Hilský, Martin. Současný britský román. Jinočany : H & H, 1992. ISBN 80-85467-00-3.
 • MATOUŠEK, P. (ed.). Hedvábný manšestr: Gutenbergova čítanka moderní britské literatury. Překl. Pavel Dominik a kol.. Praha: Gutenberg, 2001.
 • MENGHAM, R.; TEW, P.; LANE, R. J. Contemporary British Fiction. Polity Press, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter