Course: Contemporary American Literature

« Back
Course title Contemporary American Literature
Course code KAJ/CAL
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Course content
Week 1: Introduction Week 2: J.D.Salinger - life,work,themes and influence Week 3: Norman Mailer life,work,themes and influence Week 4: John Irving life,work,themes and influence Week 5: John Cheever life,work,themes and influence Week 6: John Updike life,work,themes and influence Week 7: Joyce Carol Oates life,work,themes and influence Week 8: William Styron life, work, themes and influence Week 9: Kurt Vonnegut life, work, themes and influence Week 10: E.L. Doctorow life ,work, themes and influence Week 11: T.R. Pynchon life, work, themes and influence Week 12: Final test Week 13: Credits

Learning activities and teaching methods
Seminar
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisite courses.
- disponovat znalostí anglického jazyka na úrovni B2 podle SERR;
- definovat základní literární pojmy;
- orientovat se v klíčových dílech americké literatury;
- orientovat se v základních historických souvislostech vývoje USA, zejména v závěru 20. století a na začátku nového milénia;
- orientovat se v základních kulturních souvislostech vývoje USA, zejména v závěru 20. století a na začátku nového milénia.
professional skills
- porozumět literárním dílům;
- porozumět hlavním myšlenkám daných literárních děl;
- adekvátně sumarizovat literární díla;
- aktivně se zapojovat do diskuse na dané téma;
- na základní úrovni vysvětlit své názorové stanovisko týkající se daného literárního díla.
learning outcomes
professional knowledge
Students will be able to: - describe the most significant characteristics of the literary, cultural, and social development of the USA during the 19th and 20th centuries in regards to its genre, cultural, and ethnical diversity, - identify the developmental periods and concepts of modern American fiction and poetry, - explain multiplicity of opinions on both society and individual in American fiction as well drama.
- uvést do souvislosti klíčová díla současné americké literatury s významnými kulturněhistorickými událostmi;
- popsat signifikantní rysy literárního, kulturního a společenského vývoje na území USA na konci 20. století a na počátku 21. století z hlediska žánrové, kulturní a etnické různorodosti;
- identifikovat vývojové linie a koncepce moderní americké prózy, poezie a dramatu;
- charakterizovat významná díla moderní americké literatury;
- orientovat se v žánrech současné americké literatury.
professional skills
- porozumět danému dílu americké provenience;
- adekvátně interpretovat dané literární dílo;
- identifikovat vývojové linie a koncepce moderní americké prózy a poezie;
- vysvětlit multiplicitu názorů a představ o společnosti a jednotlivci v prozaické a dramatické tvorbě 20. století;
- analyzovat klíčová díla tzv. střední generace moderní americké literatury, generace X a tzv. mladé generace;
- analyzovat daná díla ženské literatury a gay a lesbické literatury.
teaching methods
professional knowledge
Seminar
assessment methods
Test
Recommended literature
  • J.D.Salinger, Norman Mailer, John Irving, John Cheever, John Updike, Joyce Carol Oates, William Styron, Kurt Vonnegut, E.L. Doctorow, T.R.Pynchon.
  • BAYM, N. The Norton Anthology of American Literature (Vol. 2). New York, 2000.
  • Procházka, Martin. Lectures on American literature. Prague : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0358-6.
  • RULAND, R. - BRADBURY, M. Od puritanismu k postmodernismu. Praha, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer