Course: 19th and 20th Centuries British Literature

« Back
Course title 19th and 20th Centuries British Literature
Course code KAJ/BL
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Course content
Suggested Lecture Topics: 1. Romanticism (1800 - 1837); birth, development Based on cultural and historical events, the first segment of the course will be devoted to the approaches, development, and characteristic aspects of Romanticism in the works the famous poets of the so-called Lake School (W. Wordsworth, S.T. Coleridge, R. Southey) and poets of the second Romantic wave (G.G. Byron, P.B. Shelley, J. Keats). 2. The characteristics and development of Victorian literature will be examined, including essay works and novels (Ch. Dickens, W.M. Thackeray) 3. Victorian female authors will also be included. The Bronte sisters, George Eliot. The Victorian novel. Thomas Hardy. 4. Victorian writers. The influence of Henry James on the development of the British novel. Anthony Trollope, George Meredith, R.L. Stevenson 5. Victorian poetry 6. Victorian drama. Oscar Wilde 7. The British realistic novel and short story of the first half of the 20th century

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Lecture, Practicum
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 56 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat základní literárněvědné pojmy
No prerequisite courses.
orientovat se v aktuálním kulturním dění Velké Británie
popsat významné milníky kulturního vývoje Velké Británie ve 20. století
vysvětlit klíčová fakta z kulturního vývoje Velké Británie v 19. století
užívat anglický jazyk na úrovni B2+/C1
orientovat se v klíčových literárních směrech a proudech
professional skills
na základní úrovni vysvětlit své názorové stanovisko týkající se daného literárního textu
aktivně se zapojovat do diskuse na dané téma
adekvátně sumarizovat literární texty
porozumět hlavním myšlenkám odborných anglických textů zaměřených na dějiny britské literatury
porozumět literárním textům (tj. textům prózy, dramatu a básnickým textům)
používat literárněvědné pojmosloví
learning outcomes
professional knowledge
pojmenovat a vysvětlit literární směry a proudy v anglické literatuře 20. století
zhodnotit vývoj tzv. postkoloniální britské literatury
charakterizovat vývojové tendence britské prózy, dramatu a poezie ve druhé polovině 20. století, např. postmoderní britskou literaturu: tradiční, experimentální prózu a magický realismus
popsat modernismus a literární experimenty v britské próze v první polovině 20. století
pojmenovat a vysvětlit literární směry a proudy v anglické literatuře 19. století
uvést do souvislosti literární vývoj s kulturněhistorickými událostmi
Students will be able to: - describe and explain the literary movements in English literature of the 19th and 20th centuries, e.g. the approaches, development, and characteristic aspects of Romanticism in the works the famous poets of the so-called Lake School and poets of the second Romantic wave, - explain the term "fin de siecle" and its reflection in literature, - chronologically analyze the characteristic elements of English prose, poetry and drama in regards to the specific cultural, social and historic events that significantly influenced English literature, - explain and describe the Realist novel and short story, - explain and describe Modernism, the literary experiments in the work of James Joyce, the developmental tendencies of British prose, drama and poetry, - systematically develop interpretational and analytical abilities.
professional skills
demonstrovat znalost daného literárního žánru prostřednictvím analýzy zvoleného literárního textu
adekvátně interpretovat literární texty britské provenience
samostatně klasifikovat literární druhy a literární žánry
samostatně zhodnotit úlohu společenského a kulturního kontextu pro vznik literárních děl a jejich recepci
aktivně používat odborné literárněvědné pojmosloví
na základě znalosti daného literárního směru charakterizovat jeho hlavní rysy a představitele
na zvoleném díle aktivně prezentovat literárně-estetické aktivity
teaching methods
professional knowledge
Students' portfolio
Self-study of literature
Lecture
Practicum
Textual studies
assessment methods
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Combined exam
Test
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Abrams, M. H. The Norton anthology of English literature ; M.H. Abrams,general editor. 6th ed. New York : W.W. Norton & Company, 1996. ISBN 0-393-96808-1.
 • Birch, Dinah. The Oxford companion to English literature. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-280687-1.
 • Drabble, Margaret,; Stringer, Jenny; Hahn, Daniel. The concise Oxford companion to English literature. 3rd ed. New York : Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-921492-1.
 • Hilský M., Nagy L. (eds.). Od slavíka k papouškovi. Brno: Host, 2002.
 • Hilský, Martin. Modernisté : Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence. Vyd. 1. Praha : Torst, 1995. ISBN 80-85639-40-8.
 • Hilský, Martin. Současný britský román. Jinočany : H & H, 1992. ISBN 80-85467-00-3.
 • HRBATA, Z., PROCHÁZKA, M. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005.
 • Oliveriusová, Eva. Antologie anglické literatury. Praha : SPN, 1984.
 • Procházka M.; Stříbrný Z. Slovník spisovatelů. Praha: Libri, 1996.
 • Stříbrný, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. Sv. 2. Praha : Academia, 1987.
 • Stříbrný, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. Sv. 2. Vyd. 1. Praha : Academia, 1987.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 3 Winter