Course: English for Angloamerican Studies 4

« Back
Course title English for Angloamerican Studies 4
Course code KAJ/AOBA2
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hostýnek Tomáš
 • Kobylak Skyland Václav, Bc.
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Course content
Following the AOAA3 course, the classes will concentrate upon functional flexibility and own creation of topical texts.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Discussion
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 15 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 28 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v anglicky psané odborné literatuře
vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému z oblasti mezinárodních vztahů
v základní rovině vysvětlit rozdíly mezi klíčovými pojmy oboru v angličtině
popsat klíčové pojmy z oblasti bezpečnostních studií
charakterizovat náročnější termíny z oblasti mezinárodních vztahů
užívat anglický jazyk na úrovni B2, má bohatou slovní zásobu
No prerequised subjects. Succesfull completion of AOAA3.
professional skills
používat adekvátní anglické termíny oboru
na základní úrovni analyzovat události v mezinárodní politice
adekvátně reagovat na poslechové texty věnované aktuálním otázkám z oblasti mezinárodních vztahů
aktivně se zapojovat do diskuse a srozumitelně argumentuje
využívat původní odborné texty v anglickém jazyce a rozumí jim
prostřednictvím jasného, strukturovaného projevu rekapitulovat a interpretovat základní teze odborného textu
learning outcomes
professional knowledge
The student will gain the ability to change selected texts on purpose with the aim of clarifying their difficult or metaphorical parts, as well as create his or her own texts following given topics.
vysvětlit základní pojmy mezinárodních vztahů
popsat vztahy a spolupráci mezi Ruskem a USA/Velkou Británií
charakterizovat národní památky a jejich význam v anglofonních zemích
vysvětlit pojem LGBT hnutí a stručně popíše jeho vývoj v anglofonních zemích
vysvětlit pojem Space Race a charakterizuje vesmírný program anglofonních zemí
charakterizovat tzv. ?Silicon Valley? a High-Tech průmysl
charakterizovat vztahy a spolupráci mezi Čínou, USA a Velkou Británií
professional skills
na základě získaných znalostí přednést stručný referát/přednášku na dané téma
podrobně vysvětlit a obhájit své stanovisko k problematice aktuální mezinárodní politiky
adekvátně reprodukovat poslechový text
aktivně a adekvátně používat odbornou slovní zásobu a složité gramatické jevy
na základě získaných znalostí shromáždit potřebná data z původních anglických zdrojů, analyzovat je a písemnou či ústní formou je interpretovat
na základě získaných znalostí vyprodukovat souvislý písemný projev a zhodnotit v něm zadané téma
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
Students' portfolio
Skills demonstration
Discussion
assessment methods
Continuous assessment
Oral exam
Individual presentation at a seminar
Written exam
Test
Recommended literature
 • Studenti budou vždy využívat aktuální texty z politologie, mezinárodních vztahů a politiky. Vyučující bude tyto texty vybírat zejména z renomovaných anglo-amerických publikací, např. Foreign Policy, Foreign Affairs, International Security. Vždy bude kladen důraz na to, aby texty byly široce dostupné a to ať v knihovně, nebo na databázích JSTOR či EbscoHost..
 • ABERCROMBIE, N., W. A. Contemporary British Society. Cambridge: Polity, 1990.
 • BIRDSALL, S. V. Modern European History. McGraw-Hill, 1990.
 • BURCHILL, Scott, LINKLATER, Andrew, DEVETAK, Richard, and Jack DONNELLY. Theories of International Relations.. London, New York: Palgrave Macmillan, 2013.
 • DOBSON, A. Anglo American Relations in the Twentieth Century. London: Routledge, 1997.
 • JOHNSON, Loch. K. America as a World Power. Foreign Policy in a Constitutional Framework. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991.
 • Ovendale, Ritchie. Anglo-American Relations in the Twentieth Century (British History in Perspective).. London, New York: Palgrave Macmillan.
 • Weber, Cynthia. International relations theory : a critical introduction. 1st pub. London : Routledge, 2001. ISBN 0-415-24974-0.
 • Wilkinson, Paul. International relations : a very short introduction. Oxford ; Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-280157-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 2 Summer