Course: English for Angloamerican Studies 3

« Back
Course title English for Angloamerican Studies 3
Course code KAJ/AOBA1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hostýnek Tomáš
 • Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
 • Kobylak Skyland Václav, Bc.
Course content
Following AMV2, the text analysis will be directed towards the specific topical issues.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Discussion
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 18 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 34 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v anglicky psané odborné literatuře
užívat anglický jazyk na úrovni B2
popsat klíčové pojmy z oblasti bezpečnostních studií
vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému z oblasti mezinárodních vztahů
v základní rovině vysvětlit rozdíly mezi klíčovými pojmy oboru v angličtině
B2 according to SERR.
charakterizovat klíčové termíny z oblasti mezinárodních vztahů
professional skills
na základní úrovni analyzovat události v mezinárodní politice
adekvátně reagovat na poslechové texty věnované aktuálním otázkám z oblasti mezinárodních vztahů
využívat původní odborné texty v anglickém jazyce
používat adekvátní termíny odpovídající pojmosloví oboru v anglickém jazyce
samostatně sumarizovat a interpretovat základní teze odborného textu
aktivně se zapojovat do párové/skupinové diskuse na dané téma z oblasti mezinárodních vztahů
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat klíčové osobnosti anglofonních zemí
uvést do souvislosti zákony o střelných zbraních a kriminalitu v anglofonních zemích, zejména v USA
popsat pracovní etiku v anglofonních zemích
charakterizovat pojem multikulturalismus
Students are able to: - analyse expert Anglo-American texts from the field of international relations, - interpret basic theses of the analysed text, - effectively apply terms, - create presentations.
vysvětlit pojmy rasa a rasismus s ohledem na společensko-politický vývoj anglofonních zemí
charakterizovat národní symboly anglofonních zemí
professional skills
zhodnotit písemný/poslechový text, zaujmout k němu stanovisko, předávat informace, vyvracet nebo obhajovat určitý názor
adekvátně interpretovat poslechový text
na různých typech úkolů prokázat rozšíření a prohloubení úrovně svých jazykových dovedností
na základě získaných znalostí vytvořit prezentaci na zadané téma
na základě získaných znalostí vyprodukovat souvislý písemný projev a zhodnotit zadané téma
na základě získaných znalostí shromáždit potřebná data, analyzovat je a interpretovat
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
Textual studies
Discussion
assessment methods
Continuous assessment
Seminar work
Skills demonstration during seminar
Test
Recommended literature
 • Studenti budou vždy využívat aktuální texty z politologie, mezinárodních vztahů a politiky. Vyučující bude tyto texty vybírat zejména z renomovaných anglo-amerických publikací, např. Foreign Policy, Foreign Affairs, International Security. Vždy bude kladen důraz na to, aby texty byly široce dostupné a to ať v knihovně, nebo na databázích JSTOR či EbscoHost..
 • ABERCROMBIE, N., W. A. Contemporary British Society. Cambridge: Polity, 2002.
 • BIRDSALL, S. V. Modern European History. McGraw-Hill, 1990.
 • BURCHILL, Scott, LINKLATER, Andrew, DEVETAK, Richard, and Jack DONNELLY. Theories of International Relations. London, New York: Palgrave Macmillan, 2013. Theories of International Relations. London, New York: Palgrave Macmillan, 2013.
 • DOBSON, A. Anglo American Relations in the Twentieth Century. London: Routledge, 1997.
 • JOHNSON, Loch. K. America as a World Power. Foreign Policy in a Constitutional Framework. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991.
 • Ovendale, Ritchie. Anglo-American Relations in the Twentieth Century (British History in Perspective).. London, New York: Palgrave Macmillan.
 • Weber, Cynthia. International relations theory : a critical introduction. 1st pub. London : Routledge, 2001. ISBN 0-415-24974-0.
 • Wilkinson, Paul. International relations : a very short introduction. Oxford ; Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-280157-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 2 Winter