Course: 19th and 20th Centuries American Literature

« Back
Course title 19th and 20th Centuries American Literature
Course code KAJ/AML
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Course content
Suggested Lecture Topics: 1. The Gothic styles of Brockden Brown a Edgar Alan Poe 2. The basis of transcendentalism: Ralph Waldo Emerson and David Herbert Thoreau 3. Late Romanticism: Nathaniel Hawthorne, Herman Melville 4. The birth of modern poetry: Walt Whitman and Emily Dickinson 5. Mark Twain, the Tall Tale, Local Color 6. Realism in the works of William D. Howells and Henry James 7. Naturalism: Frank Norris, Stephen Crane, Theodore Dreiser, Jack London 8. African American literature, Harlem Renaissance

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Lecture, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 56 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
ovládat anglický jazyk na úrovni B2+/C1
No prerequisite courses.
charakterizovat základní literárněvědné pojmy
orientovat se v aktuálním kulturním dění USA
popsat významné milníky kulturního vývoje USA ve 20. století
vysvětlit klíčová fakta z kulturního vývoje USA do 19. století
orientovat se v klíčových literárních směrech a proudech
professional skills
porozumět literárním textům (tj. textům prózy, dramatu a básnickým textům)
aktivně používat základní literárněvědné pojmosloví
na základní úrovni vysvětlit své názorové stanovisko týkající se daného literárního textu
aktivně se zapojit do diskuse na dané téma
adekvátně sumarizovat literární texty
porozumět hlavním myšlenkám odborných anglických textů zaměřených na dějiny americké literatury
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit multiplicitu názorů a představ o společnosti a jednotlivci v prozaické a dramatické tvorbě 20. století
identifikovat vývojové linie a koncepce moderní americké poezie
uvést do souvislosti literární vývoj v USA s významnými kulturněhistorickými událostmi
charakterizovat regionalismus, realismus a naturalismus a popíše jejich odlišnosti
popsat signifikantní rysy literárního, kulturního a společenského vývoje na území USA v 19. a 20. století z hlediska žánrové, kulturní a etnické různorodosti
vymezit chronologická a intelektuální specifika vzniku amerického románu
Students will be able to: - describe the most significant characteristics of the literary, cultural, and social development of the USA during the 19th and 20th centuries in regards to its genre, cultural, and ethnical diversity, - identify the chronological and intellectual specifics concerning the rise of the American novel, - identify the American legend in the works of J.F. Cooper, - explain "the Gothic styles" oand the basis of transcendentalism, - explain late Romanticism, - differentiate beteen Regionalism, Realism, and Naturalism, - identify the developmental periods and concepts of modern American poetry.
professional skills
demonstrovat znalost daného literárního žánru prostřednictvím analýzy zvoleného literárního textu
aktivně používat odborné literárněvědné pojmosloví
adekvátně interpretovat dané literární texty americké provenience
na základě znalosti daného literárního směru charakterizovat jeho hlavní rysy a představitele
samostatně klasifikovat literární druhy a literární žánry
na zvoleném díle aktivně prezentovat literárně-estetické aktivity
teaching methods
professional knowledge
Students' portfolio
Lecture
Self-study of literature
Practicum
Textual studies
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Combined exam
Test
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Bradbury, M.; Ruland, R. From Puritanism to Postmodernism. London: Penguin, 1991.
 • Brandbury, M.; Ruland, R. Od puritanismu k postmodernismu. Přel. Marcel Arbeit a kol.. Praha: Mladá Fronta, 1997.
 • ČAŇKOVÁ, M. Open Gates. Student´s book: a course in 20th century British literature. Voznice: Leda, 2005.
 • High, Peter B. An Outline of American Literature. 1st pub. Harlow : Longman, 1986. ISBN 0-582-74502-0.
 • JAŘAB, J. Antologie americké literatury. Praha: SPN, 1985.
 • PROCHÁZKA, M. a kol. Lectures on American Literature. Praha: Univerzita Karlova v Praze - nakladatelství Karolinum, 2002.
 • Procházka, M, Stříbrný, Z. Slovník spisovatelů. Praha: Libri, 1996.
 • Rangno, Erik; Meyers, Karen; Phillips, Jerry. Contemporary American literature : (1945-present). 2nd ed. New York : Chelsea House, 2010. ISBN 978-1-60413-489-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts International Relations - British and American Studies (14-4) Social sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-2,3) Social sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (14-4) Social sciences 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts - (17-1) Social sciences 3 Summer