Předmět: Úvod do studia jazyka

« Zpět
Název předmětu Úvod do studia jazyka
Kód předmětu KČJ/ZAJA
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Blažek Václav, Prof. RNDr. CSc.
 • Hrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
 • Spěváčková Martina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Jazyk a řeč. Jazyk jako uspořádaný systém (centrum a periferie). 2.Pojetí jazykových plánů. Vzájemné vztahy mezi jazykovými rovinami. 3.Teorie jazykového znaku. 4.Základní pojmy hlavních lingvistických disciplín. 5.Modely verbální komunikace a funkce jazyka. 6.Jazyk psaný a mluvený, jejich specifika. 7.Vývojové aspekty vzniku mluvnických kategorií, jejich charakteristické rysy. 8.Srovnávací přístup k hodnocení jazyků. 9.Typologická a genealogická klasifikace jazyků. 10.Vývoj jazykovědy do počátku 20. století. 11.Pražský lingvistický kroužek. 12.Lingvistika 20. století. 13. Přehled lingvistických disciplín.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s praktickými aplikacemi, Samostudium literatury
 • Kontaktní výuka - 39 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
charakterizovat jednotlivé jazykové roviny
Výsledky učení
popsat základní typy jazyků podle jejich strukturních vlastností a zařadit jednotlivé národní jazyky do příslušných jazykových rodin genetické klasifikace jazyků
definovat pojem jazyk
definovat lingvistiku jako vědeckou disciplínu, vysvětlit rozdíl mezi obecnou lingvistikou a lingvistikou zkoumající jednotlivé národní jazyky izolovaně
definovat pojem jazykový znak
klasifikovat a charakterizovat základní prostředky jednotlivých rovin jazykového systému
popsat základní vlastnosti jazykového systému v intencích strukturalistického pohledu na jazyk, vysvětlit vztah centrum a periferie
definovat synchronní a diachronní pohled na jazyk
vysvětlit hierarchickou provázanost jednotlivých rovin jazykové struktury
Odborné dovednosti
rozpoznat a charakterizovat základní vztahy jednotek roviny langue a parole
provést morfematickou analýzu slovního tvaru
vymezit v textu jazykové prostředky jednotlivých jazykových rovin
provést komponentovou analýzu jednoduchých lexikálních jednotek
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Samostudium literatury
Přednáška s praktickými aplikacemi
Přednáška s aktivizací
Přednáška s demonstrací
Studium metodou řešení problémů
Odborné dovednosti
Přednáška s demonstrací
Přednáška s aktivizací
Přednáška s praktickými aplikacemi
Seminární výuka
Samostudium literatury
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Písemná zkouška
Test
Průběžná evaluace
Odborné dovednosti
Písemná zkouška
Test
Průběžná evaluace
Demonstrace dovedností při semináři
Doporučená literatura
 • Bachmannová, Jarmila; Karlík, Petr; Nekula, Marek; Pleskalová, Jana. Encyklopedický slovník češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 978-80-7106-484-8.
 • Čermák, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0154-0.
 • Černý, Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc : Votobia, 1996. ISBN 80-85885-96-4.
 • Černý, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc : Rubico, 1998. ISBN 80-85839-24-5.
 • Erhart, Adolf. Základy jazykovědy : Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult stud. oboru čes. jazyk a literatura. 1. vyd. Praha : SPN, 1984.
 • Helbig, Gerhard. Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1991.
 • Horecký, Ján. Základy jazykovedy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1978.
 • Hrbáček, J. Úvod do studia českého jazyka.
 • Saussure, Ferdinand de; Bally, Charles,; Sechehaye, Albert; Riedlinger, Albert. Kurs obecné lingvistiky. 1. vyd. (v Academii). Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0560-9.
 • Skalička, Vladimír. Vývoj jazyka : soubor statí. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1960.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní