Předmět: Vývoj jazyka

« Zpět
Název předmětu Vývoj jazyka
Kód předmětu KČJ/VJBZ
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Pasáčková Eva, PhDr. CSc.
 • Spěváčková Martina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Diachronní přístup ke zkoumání jazyka. Periodizace vývoje češtiny. Její praslovanský původ - vývojové tendence v klasické praslovanštině. 2. Základní vývojové procesy v praslovanštině. Vymezení větví slovanských jazyků. 3. Staroslověnština - charakteristika jazykového systému. Vztah staroslověnštiny k češtině a k české kultuře. 4. Charakteristika staročeského období - 14. století. 5. Charakteristika staročeského období - 15. století. 6. Humanistická čeština - vývoj všech jazykových rovin, především roviny lexikální a syntaktické. Vztah k latině. 7. Barokní čeština - vývoj všech jazykových rovin, především roviny lexikální. Vývojový vztah k novočeštině. 8. Základy spisovné novočeštiny v národním obrození. 9. Vývoj mluvnické normy v devatenáctém století. Nejvýznamnější osobnosti české jazykovědy. 10. Vývoj mluvnické normy na přelomu 19. a 20. století. Názory časopisu Naše řeč. 11. Pražský lingvistický kroužek - strukturalizmus. Názora na kodifikaci spisovného jazyka. 12. Vývoj spisovného jazyka po druhé světové válce. 13. Stratifikace národního jazyka. Vývoj dialektů, interdialektů, obecné češtiny, spisovného jazyka. Seminář: 1. Úvod - základní metody zkoumání vývoje jazyka. Prameny. Literatura. Pravopisné systémy. 2. Rozbor jazykového materiálu se zaměřením na objasnění vývojových procesů praslovanštiny. 3. Četba a interpretace staroslověnského textu. 4. Rozbor jazykového materiálu se zaměřením na vývojové procesy staročeského období (Dalimilova kronika). 5. Rozbor jazykového materiálu se zaměřením na vývojové procesy staročeského období (staročeská próza). 6. Rozbor jazyka J. A. Komenského - zejména syntaktických jazykových prostředků. 7. Rozbor jazyka humanistických děl. 8. Četba a rozbor barokních tisků. Pravopisné zásady. 9. Rozbor názorů obrozeneckých mluvnic. 10. Rozbor slovotvorného systému češtiny národního obrození -jazykový materiál Jungmannova slovníku. 11. Rozbor českého jazyka druhé poloviny 19. století. 12. Rozbor názorů představitelů PLK. 13. Hodnocení - testy.

Studijní aktivity a metody výuky
Studium metodou řešení problémů, Seminární výuka, Přednáška, Seminář
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 39 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
vysvětlit kritéria klasifikace českých hlásek
vysvětlit stavbu tvaru slova
vysvětlit slovotvorné způsoby a postupy v současné češtině
vysvětlit morfologické významy jmen a sloves v současné češtině
vysvětlit deklinační a konjugační systém současné češtiny
klasifikovat indoevropské a slovanské jazyky
Odborné dovednosti
interpretovat komunikát současné češtiny v rovině hláskoslovné, lexikální a morfologické
provést všestranný jazykový rozbor komunikátu současné češtiny
Obecné způsobilosti
bc. studium: rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
bc. studium: používá s porozuměním odborný jazyk
bc. studium: vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje
Výsledky učení
Odborné znalosti
charakterizovat vývoj jazykové situace na našem území od počátků do přelomu 19. a 20. století
vysvětlit vývojové proměny funkcí češtiny v závislosti na historickém vývoji české společnosti
vyjmenovat a popsat nejdůležitější prameny poznání každé vývojové etapy
vysvětlit hlavní vývojové procesy hláskoslovného a morfologického subsystému českého jazyka
Odborné dovednosti
s porozuměním číst vybraný transliterovaný text z kteréhokoliv období vývoje češtiny
charakterizovat jazykové prostředky užité v textu z hlediska jejich funkčnosti a z hlediska kontextu vývoje češtiny v daném období
Obecné způsobilosti
bc. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Studium metodou řešení problémů
Seminární výuka
Přednáška s aktivizací
Přednáška s demonstrací
Odborné dovednosti
Studium metodou řešení problémů
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostatná práce studentů
Obecné způsobilosti
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Test
Ústní zkouška
Průběžná evaluace
formativní hodnocení: průběžné testy
Seminární práce
Odborné dovednosti
Ústní zkouška
Demonstrace dovedností při semináři
Seminární práce
Test
formativní hodnocení: průběžné testy
Obecné způsobilosti
Seminární práce
Doporučená literatura
 • Cuřín, František. Vývoj spisovné češtiny : Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. a pedagog. fakult. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
 • Dittmann, Robert. Čeština a dějiny. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3549-7.
 • Havránek, Bohuslav. Vývoj českého spisovného jazyka. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Lamprecht, Arnošt; Bauer, Jaroslav; Šlosar, Dušan. Historická mluvnice češtiny : Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult. 1. vyd. Praha : SPN, 1986.
 • Porák, Jaroslav. Cvičebnice staročeského tvarosloví. Praha : Univerzita Karlova, 1980.
 • Šlosar, Dušan; Večerka, Radoslav; Dvořák, Jan; Malčík, Petr. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno, 2009. ISBN 978-80-7294-311-1.
 • Večerka, Radoslav. Slovanské počátky české knižní vzdělanosti. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 3 Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (15) Umění a užité umění 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 3 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (14) Umění a užité umění 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 3 Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 3 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (15) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní