Předmět: Teorie literatury

« Zpět
Název předmětu Teorie literatury
Kód předmětu KČJ/TL
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Brčáková Vladimíra, Mgr.
 • Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Předmět literární teorie, metody literárněteoretické práce, literatura oboru, literárněvědecké metodologie. 2. Literatura jako komunikát, fikční svět umělecké literatury. Činitelé literární komunikace, literární tradice v genezi a recepci textu, textové subjekty, základy teorie recepce, úloha čtenáře. 3. Struktura uměleckého textu v komunikaci. 4. Jazyk uměleckého textu v estetickofunkční aktualizaci. Lexikální výstavba textu, principy přenosu významu, syntaktické zvláštnosti a jejich významotvorná funkce. 5. Zvláštnosti zvukových kvalit jazyka uměleckého textu. Versologie - činitelé veršové výstavby, prodózické systémy, klasická veršová metra. 6. Tematické složky ve významové výstavbě struktury textu. 7. Kompoziční principy. 8. Žánrotvorné kompoziční postupy, základní literární druhy v žánrových konstantách. 9. Žánr jako historicky determinovaná literární konvence, základy genologie. 10. Problematika autorského stylu a literárních směrů, postmodernismus v literatuře, intertextualita.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s aktivizací, Přednáška s diskusí, Přednáška s praktickými aplikacemi, Dialogická výuka, Individuální konzultace, Seminární výuka, Samostatná práce studentů, Samostudium literatury, Přednáška s demonstrací
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
vyjmenovat a vysvětlit několik základních pojmů z versologie
vysvětlit obsah pojmů žánr, umělecký směr a dalších
Odborné dovednosti
samostatně vyhledat potřebné informace
využívat odbornou literaturu, periodiky, knihovny, studovny, internet
Výsledky učení
Odborné znalosti
vysvětlit význam/obsah jednotlivých pojmů literární teorie a udat příklad odpovídajícího jevu
vyjmenovat a charakterizovat disciplíny literární teorie a jejich oblasti zkoumání
charakterizovat strukturalistický přístup, vyjmenovat základní pojmy strukturalismu a vysvětlit jejich význam
vyložit smysl pojmu recepční estetika a uvést některé konkrétní pojetí/autora
Odborné dovednosti
provést rozbor konkrétního poetického/uměleckého textu
vyhledat v textu specifické jevy (metrum, druh rýmu, tropy a figury
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s demonstrací
Přednáška s diskusí
Přednáška s aktivizací
Individuální konzultace
Dialogická výuka
Přednáška s praktickými aplikacemi
Odborné dovednosti
Seminární výuka
Individuální konzultace
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Ústní zkouška
Test
Seminární práce
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při semináři
Průběžná evaluace
Seminární práce
Doporučená literatura
 • Čtenář jako výzva : soubor prací kostnické školy recepční estetiky. Brno : Host, 2001. ISBN 80-86055-92-2.
 • Bílek, Petr A. Hledání jazyka interpretace : k modernímu prozaickému textu. Brno : Host, 2003. ISBN 80-7294-080-5.
 • Culler, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Brno : Host, 2002. ISBN 80-7294-070-8.
 • Červenka, Miroslav; Bílek, Petr A.; Pistorius, Vladimír. Fikční svět lyriky. Vyd. 1. Praha ; Paseka, 2003. ISBN 80-7185-592-8.
 • Červenka, Miroslav. Na cestě ke smyslu : poetika literárního díla 20. století. Praha : Torst, 2005. ISBN 80-7215-244-0.
 • Červenka, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Praha : Karolinum, 1992.
 • Červenka, Miroslav. Z večerní školy versologie II, Sémantika a funkce veršových útvarů : versologický průvodce tvorbou generace 90. let. Pardubice : Akcent, 1991. ISBN 80-85365-05-7.
 • Doležel, Lubomír. Heterocosmica : fikce a možné světy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0735-2.
 • Doležel, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. 1. [čes.] vyd. Praha : Český spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0418-0.
 • Eco, Umberto. Dějiny krásy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-677-7.
 • Eco, Umberto. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0740-9.
 • Eco, Umberto. O literatuře. Praha : Argo, 2004. ISBN 80-7203-588-6.
 • Eco, Umberto. Šest procházek literárními lesy. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-248-2.
 • Haman, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Vyd. 1. Jinočany : H & H, 1999. ISBN 80-86022-57-9.
 • Hodrová, Daniela. Hledání románu : Kapitoly z historie a typologie žánru . Praha: Československý spisovatel, 1989.
 • Hodrová, Daniela. ..na okraji chaosu.. : poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha : Torst, 2001. ISBN 80-7215-140-1.
 • Hrabák, Josef. Úvod do teorie verše . Praha: SPN, 1978.
 • Chvatík, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2. Brno : Host, 2001. ISBN 80-7294-027-9.
 • Ingarden, Roman. O poznávání literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1967.
 • Ingarden, Roman. Umělecké dílo literární. 1. vyd. Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0104-4.
 • Jankovič, Milan. Dílo jako dění smyslu. 1. vyd. Praha : Pražská imaginace, 1992. ISBN 80-7110-060-9.
 • Jedličková, Alice. Ke komu mluví vypravěč? : Adresát v komunikační perspektivě prózy. 1. vyd. Jinočany : H & H, 1993. ISBN 80-85778-05-X.
 • Kubínová, Marie. O poetice literárních druhů. Praha : ÚČL AV ČR, 1995. ISBN 80-85778-10-6.
 • Kulka, Tomáš. Umění a kýč. Praha : Torst, 2000. ISBN 80-7215-128-2.
 • Lakoff, George; Johnson, Mark. Metafory, kterými žijeme. Brno : Host, 2002. ISBN 80-7294-071-6.
 • Lederbuchová, Ladislava. Průvodce literárním dílem : výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Vyd. 1. Jinočany : H & H, 2002. ISBN 80-7319-020-6.
 • Mukařovský, Jan. Cestami poetiky a estetiky. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1971.
 • Mukařovský, Jan. Kapitoly z české poetiky. díl třetí, Máchovské studie. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1948.
 • Mukařovský, Jan. Studie z poetiky. 1. vyd. Praha : Odeon, 1982.
 • Nünning, Ansgar; Trávníček, Jiří; Holý, Jiří. Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce, osobnosti, základní pojmy. Brno : Host, 2006. ISBN 80-7294-170-4.
 • Peterka, Josef. Teorie literatury pro učitele. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-045-5.
 • Ronen, Ruth. Možné světy v teorii literatury. Brno : Host, 2006. ISBN 80-7294-180-1.
 • Stanzel, Franz Karl / Stromšík Jiří. Teorie vyprávění. 1. vyd. Praha : Odeon, 1988.
 • Vlašín, Štěpán. Slovník literárních směrů a skupin. 2., dopln. vyd. Praha : Panorama, 1983.
 • Zeman, Milan; Macura, Vladimír. Průvodce po světové literární teorii. 1. vyd. Praha : Panorama, 1988.
 • Zuska, Vlastimil. Mimésis - fikce - distance : k estetice XX. století. Praha : Triton, 2002. ISBN 80-7254-285-0.
 • Zuska, Vlastimil. Umění, krása, šeredno : texty z estetiky 20. století. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0540-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta filozofická Humanistika (14-3) Filozofie, teologie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta filozofická Humanistika (16-2) Filozofie, teologie 3 Zimní
Fakulta filozofická Humanistika (16-2) Filozofie, teologie 3 Zimní
Fakulta filozofická Humanistika (17-1) Filozofie, teologie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (13) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta filozofická Humanistika (14-4) Filozofie, teologie 3 Zimní
Fakulta filozofická Humanistika (17-1) Filozofie, teologie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta filozofická Humanistika (14-4) Filozofie, teologie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (1) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta filozofická Humanistika (14-3) Filozofie, teologie 3 Zimní