Předmět: Syntax

« Zpět
Název předmětu Syntax
Kód předmětu KČJ/SYNT
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Vaňková Jana, PhDr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvodní výklady, náplň disciplíny, literatura oboru, skladba jako nauka o větných celcích. 2. Věta - výpověď, chápání pojmů v moderní syntaxi - věta podle postoje mluvčího. 3. Syntaktické vztahy, způsoby a prostředky jejich vyjadřování, (predikace, determinace, koordinace, apozice). 4. Odchylky od pravidelnosti větné stavby (motivované a nemotivované). 5. Základní větné členy a jejich vyjadřování. 6. Rozvíjející větné členy, atribut, atribut verbální. 7. Rozvíjející větné členy - objekt, adverbiale. 8. Klasifikace větných struktur. Struktury podmětové a bezpodměté. 9. Typy větných struktur podle valence. 10. Problematika výkladu souvětných struktur. 11. Spojování a zapojování větných struktur. Věty obsahové a determinující. 12. Větné struktury spojené sémanticky nezávislé. 13. Větné struktury spojené sémanticky závislé, vztahy široce příčinné, časové, způsobové. Semináře: 1. Úvodní seminář, seznámení s podmínkami zápočtu. Problematika věty a výpovědi. 2. Významové vztahy - prostředky jejich vyjadřování. 3. Základní větné členy, jejich problematika, způsoby vyjadřování. 4. Rozvíjející větné členy (atribut, objekt). 5. Rozvíjející větné členy (adverbiale, atribut verbální). 6. Test č. 1. 7. Problematika sémanticky orientované syntaxe. 8. Podmětové a bezpodměté větné struktury. 9. Valenční syntax - základové větné struktury. 10. Sémantická stránka větných struktur. 11. Test č. 2. 12. Spojené a zapojené větné struktury. 13. Závěrečný test.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s praktickými aplikacemi, Studium metodou řešení problémů
 • Kontaktní výuka - 36 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 30 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
charakterizovat základní stavbu věty
vymezit základní rozdíl mezi větou a souvětím
vysvětlit principy syntaktického pravopisu
Odborné dovednosti
provést syntaktický rozbor pravidelných typů vět a souvětí
aplikovat zásady syntaktického pravopisu
Výsledky učení
Odborné znalosti
charakterizovat větné členy
interpretovat větu z hlediska formálního i sémantického
určit syntaktické a sémantické vztahy a prostředky jejich vyjadřování
vymezit základní rozdíly mezi pojmy věta a výpověď
vysvětlit základní otázky sémanticky orientované syntaxe (gramatický větný vzorec, sémantický větný vzorec)
Odborné dovednosti
analyzovat souvislý text z hlediska stavby souvětných celků, z hlediska větněčlenské platnosti jednotlivých výrazů
zapsat větnými vzorci základové větné struktury jednotlivých výpovědí
Obecné způsobilosti
bc. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Studium metodou řešení problémů
Přednáška s demonstrací
Přednáška s praktickými aplikacemi
Odborné dovednosti
Přednáška s demonstrací
Seminář
Hodnotící metody
Odborné znalosti
tři průběžné testy v průběhu semestru, hodnocení formativní. Zkouška kombinovaná: jeden závěrečný písemný test, hodnocení sumativní, ústní část zkoušky, výklad jednotlivých témat v širších souvislostech
Kombinovaná zkouška
Test
Seminární práce
Odborné dovednosti
Seminární práce
Obecné způsobilosti
Ústní zkouška
Doporučená literatura
 • vybrané časopisecké studie.
 • Bachmannová, Jarmila,; Karlík, Petr; Nekula, Marek; Pleskalová, Jana. Encyklopedický slovník češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-484-X.
 • Bauer, Jaroslav; Grepl, Miroslav. Skladba spisovné češtiny. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972.
 • Čechová, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha, 1996.
 • Daneš, František; Hlavsa, Zdeněk. Větné vzorce v češtině. Praha : Academia, 1981.
 • Daneš, František. Mluvnice češtiny : Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. a pedagog. fakult. Díl 3., Skladba. Praha : Academia, 1987.
 • Grepl, Miroslav. Jak dál v syntaxi. Vyd. 1. Brno : Host, 2011. ISBN 978-80-7294-511-5.
 • Grepl, Miroslav,; Karlík, Petr,; Nekula, Marek,; Rusínová, Zdenka. Příruční mluvnice češtiny. null. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-980-5.
 • Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Skladba češtiny. Olomouc : Votobia, 1998. ISBN 80-7198-281-4.
 • Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Skladba spisovné češtiny : Vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult. 1. vyd. Praha : SPN, 1986.
 • Kopečný, František. Základy české skladby. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958.
 • Šmilauer, Vladimír. Novočeská skladba. Praha : Mikuta, 1947.
 • Šmilauer, Vladimír. Učebnice větného rozboru. Praha : Státní pedagogické nakladtelství, 1977.
 • Štícha, František. Akademická gramatika spisovné češtiny. Vydání první. 2013. ISBN 978-80-200-2205-9.
 • Štícha, František. Kapitoly z české gramatiky. Vyd. 1. Praha : Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1845-8.
 • Vaňková, Jana; Vejvodová, Jana. Soubor úkolů k syntaktické analýze textů. I.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. ISBN 80-7043-325-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (1) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (15) Umění a užité umění 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (14) Umění a užité umění 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (13) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (15) Obory z oblasti historie 3 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 3 Zimní