Předmět: Lingvistická bohemistika

« Zpět
Název předmětu Lingvistická bohemistika
Kód předmětu KČJ/LB
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
 • Pasáčková Eva, PhDr. CSc.
 • Spěváčková Martina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Místo češtiny mezi ostatními jazyky 2. Čeština a její charakteristické rysy; jazyk a národ 3. Vymezení českého národního jazyka; čeština ve světě 4. Stratifikace českého národního jazyka, česká jazyková situace 5. Dialekty a interdialekty 6. Pražský lingvistický kroužek - osobnosti a jejich přínos 7. Teorie spisovného jazyka, vývojové tendence spisovné češtiny 8. Kapitoly z vývoje lingvistické bohemistiky 9. Teorie jazykové kultury, koncept minimální intervence 10. Čeština a komunikace, komunikace psaná a mluvená 11. Evropská jazyková politika, čeština v evropském kontextu 12. Význačné osobnosti lingvistické bohemistiky a jejich dílo 13. Bohemistické instituce, periodika LB; zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Diskuse, Prezentace práce studentů, Samostatná práce studentů, Seminář
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
 • Projekt týmový [50 / počet studentů] - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
popsat jazykové roviny
popsat rozvrstvení národního jazyka
charakterizovat spisovný a nespisovný jazyk
Odborné dovednosti
rozlišit jazykové prostředky spisovné a nespisovné na jednotlivých jazykových rovinách
užívat české lingvistické pojmosloví
Výsledky učení
Odborné znalosti
popsat základní rysy češtiny jak po jednotlivých jazykových rovinách, tak z hlediska typologického
charakterizovat českou jazykovou situaci
definovat specifika komunikace psané a mluvené a komunikace vůbec
zařadit češtinu do kontextu slovanských jazyků
vysvětlit užití a roli strukturních i nestrukturních variet českého jazyka i základních pojmů teorie jazykové kultury (norma, úzus, kodifikace)
charakterizovat podstatu a význam Pražského lingvistického kroužku i přínos jeho představitelů
popsat zásady evropské jazykové politiky (včetně otázky popisů úrovní češtiny a Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
prezentovat obsah a charakterizovat zaměření vybraných základních děl lingvistické bohemistiky, významná periodika i instituce
vysvětlit základy filologické práce
popsat základní etapy vývoje českého jazyka
Odborné dovednosti
identifikovat konkrétní varietu českého národního jazyka v konkrétním komunikátu
obhájit názor na adekvátnost zařazení určitého útvaru češtiny v konkrétní komunikační situaci
na odborné úrovni diskutovat o významných otázkách lingvistické bohemistiky (např. role úzu při kodifikaci prestižní variety českého národního jazyka)
zpracovat odborný referát na zadané téma lingvistické bohemistiky
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s diskusí
Seminář
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Diskuse
Odborné dovednosti
Přednáška s demonstrací
Seminář
Samostatná práce studentů
Prezentace práce studentů
Studium metodou řešení problémů
Obecné způsobilosti
Přednáška
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Písemná zkouška
Test
Referát
Individuální prezentace na semináři
Odborné dovednosti
Písemná zkouška
Test
Referát
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : sborník z olomoucké konference 23.- 27.8.1993. 1. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. ISBN 80-85899-02-7.
 • Brabcová, Radoslava; Martincová, Olga. Současný český jazyk : Slovník lingvistické terminologie : Určeno pro posl. fak. pedagog. a filozof.. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-7066-061-9.
 • Cvrček, Václav a kol. Mluvnice současné češtiny. Praha, 2010.
 • Cvrček, Václav. Regulace jazyka a koncept minimální intervence. Praha, 2009.
 • Cvrček, Václav. Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha, 2006.
 • Čermák, František. Jazyk a jazykověda : (Přehled). 1. vyd. Praha : Pražská imaginace, 1994. ISBN 80-7110-149-4.
 • Černý, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc : Rubico, 1998. ISBN 80-85839-24-5.
 • Čmejkrová, Světla. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0589-7.
 • Daneš, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0617-6.
 • Havránek, Bohuslav. Spisovná čeština a jazyková kultura. v Praze : Melantrich, 1932.
 • Havránek, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963.
 • Hrbáček, Josef. Úvod do studia českého jazyka : Určeno pro posl. fak. filozof.. 2., přeprac. vyd. Praha : SPN, 1986.
 • Jedlička, Alois. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha : Univerzita Karlova, 1978.
 • Pleskalová Jana a kol. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha, 2007.
 • Sgall, Petr; Hronek, Jiří. Čeština bez příkras. Praha, 1994.
 • Svobodová, Jana. Čeština na rozcestí. Ostrava, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní