Předmět: Kultura mluveného projevu

« Zpět
Název předmětu Kultura mluveného projevu
Kód předmětu KČJ/KMPV
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: 1. Úvodní výklady, náplň disciplíny, literatura oboru. Mluvené slovo a kultivovaná řečová komunikace. 2. Vstupní připravené projevy - analýza základních začátečnických chyb. 3. Správné dýchání jako základní předpoklad kvalitního řečového výkonu. Dechová cvičení. 4. Práce s hlasem, zvukové prostředky souvislé řeči, hlasová cvičení. 5. Zásady správné artikulace, artikulační cvičení. 6. Připravené projevy na zadané téma, slovní kontaktové prostředky. 7. Nonverbální prostředky komunikace - řeč těla. 8. Základy spisovné výslovnosti (ortoepie). 9. Vyjadřovací pohotovost - nepřipravené projevy s dodržením ortoepických zásad. 10. Připravené projevy na volné téma. 11. Výrazné čtení - poslech a analýza vzorové nahrávky, společné čtení. 12. Výrazné čtení - prezentace textů dle vlastního výběru. 13. Závěrečná vystoupení a jejich analýza. Hodnocení práce v semináři.

Studijní aktivity a metody výuky
Diskuse, Dialogická výuka, Prezentace práce studentů, Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Kontaktní výuka - 24 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
nejsou předepsány žádné specifické předpoklady
Výsledky učení
studenti - efektivně zacházejí s hlasem a dechem při mluveném projevu, - využívají hlasu pro zvýšení přesvědčivosti, plasticity a emotivnosti sdělení, - aplikují ortoepická pravidla v řeči, - formulují své myšlenky a vyjadřují je srozumitelně a kultivovaně, - přizpůsobují výslovnostní styl modelové komunikační situaci, - uplatňují neverbální prostředky komunikace, - získají a udrží pozornost posluchačů, - analyzují vlastní přednosti a nedostatky a náležitě s nimi pracují
Vyučovací metody
Demonstrace dovedností
Prezentace práce studentů
Dialogická výuka
Diskuse
Seminární výuka
Hodnotící metody
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • DeVito, Joseph A. Základy mezilidské komunikace : 6. vydání. 1. vyd. [i.e. 2. vyd.]. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2018-0.
 • Hájková, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1990-0.
 • Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace : jak s jistotou působivě prezentovat a přednášet . tipy a triky pro úspěšnou prezentaci : vizuální a verbální techniky : přesvědčovací a argumentační strategie : od flipchartu po PowerPoint. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0782-9.
 • Hůrková, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha : Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X.
 • Jelínek, Milan; Švandová, Blažena. Argumentace a umění komunikovat. Vyd. 1. Brno : Pedagogická univerzita Masarykovy univerzity, 1999. ISBN 80-210-2186-1.
 • Kohout, Jaroslav. Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi. 4., dopl. vyd. Praha : Management Press, 2002. ISBN 80-7261-072-4.
 • Kraus, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0898-7.
 • Krobotová, Milena. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0187-8.
 • Lewis, David. Tajná řeč těla. Praha : Victoria Publ. a East Publ., 1998. ISBN 80-85605-49-X.
 • Maříková, Marie. Rétorika : manuál komunikačních dovedností. Praha : Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-31-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství českého jazyka pro střední školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství českého jazyka pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství českého jazyka pro základní školy (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství českého jazyka pro střední školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství českého jazyka pro střední školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství českého jazyka pro základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství českého jazyka pro střední školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství českého jazyka pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství českého jazyka pro střední školy (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství českého jazyka pro základní školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní