Course: Methodology of Initial Reading

« Back
Course title Methodology of Initial Reading
Course code KČJ/DPRX1
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Objectives and content of teaching reading in the first grade, follow-up to pre-school education, maturity for school attendance, elementary reading. 2. Preparation for reading, development of phonematic hearing, language games. 3. Development of Czech spelling books and reading methods until the present time 4. Kožíšek?s readers, genetic method and ways of applying it at contemporary schools. 5. Issues of global method, global readers and ways of applying global reading at contemporary schools. 6. Analytic-synthetic method used in spelling books of Jarmila Hřebejková. 7. Analytic-synthetic method and modern spelling books, analysing spelling books, phases of reading practice. 8. Analysing genetic method and its phases of reading practice in comparison with analytic-synthetic method. Advantages and disadvantages of both methods. 9. Planning and preparation of lessons, puzzle alphabet, alternative teaching aids and materials. Motivation in teaching how to read, ways of activating pupils, selecting specific language games, enlarging vocabulary. 10. Psychological and pedagogical principles of teaching and learning how to read. 11. Reading comprehension, automatized reading, specific differences of literary education in the first grade. 12. Reading drawbacks and disorders, quick diagnosis. Diagnostic tests. 13. Marking and assessment of reading, alternative forms of assessment.

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, Discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Task-based study method, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
objasnit základní pojmy z vývojové psychologie
objasnit základní pojmy z pedagogické psychologie
objasnit základní pojmy ze speciální pedagogiky
professional skills
používat ve svém projevu spisovný český jazyk
dodržovat ve svém projevu zásady správné výslovnosti
číst plynule bez poruch
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit vztah vývoje mozku a procesu čtení
vysvětlit vztah vývoje motoriky i smyslových oblastí a procesu čtení
porovnat různé metody čtení
popsat nácvik čtení pro jednotlivá období
popsat techniky pro začínající čtenáře, zaostávající čtenáře a děti dyslektické
vysvětlit možnosti hodnocení čtenářského projevu
professional skills
předvést hlasité čtení
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Multimedia supported teaching
Seminar
Task-based study method
Students' portfolio
Discussion
assessment methods
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Test
Combined exam
test v případě neúčasti na výuce
professional skills
Oral exam
Recommended literature
 • Hřebejková, Jarmila. Metodická příručka k vyučování českému jazyku a literatuře v 1. ročníku základní školy. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984.
 • Křivánek, Zdeněk; Wildová, Radka. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. ISBN 80-86039-55-2.
 • Santlerová, Květoslava. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno : Paido, 1995. ISBN 80-85931-05-2.
 • Santlerová, Květoslava. 100 didaktických her ve výuce čtení a psaní : Příručka pro učitele základních a speciálních škol. 1. vyd. Brno : Učebnice a knihy Mgr. Jitka Spiesová, 1993.
 • Wagnerová, Jarmila. Jak naučit číst podle genetické metody. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996. ISBN 80-7082-309-7.
 • Wagnerová, Jarmila. Metodická příručka k učebnici Učíme se číst pro 1. ročník základní školy. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. ISBN 80-7235-001-3.
 • Wagnerová, Jarmila. Učíme se číst : učebnice čtení pro 1. ročník základní školy. Praha : SPN, 2005. ISBN 80-7235-308-X.
 • Wagnerová, Jarmila. Vývoj českého slabikáře od nejstarších dob do současnosti. 2. vyd., upravené a doplněné. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 2000. ISBN 80-7082-585-5.
 • Wildová, Radka. Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002. ISBN 80-7290-103-6.
 • Zelinková, Olga. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-800-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter