Course: Methodology of Composition and Rhetorics

« Back
Course title Methodology of Composition and Rhetorics
Course code KČJ/DISZ
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Course content
1. Programme of the course, student requirements (seminar paper and oral presentations), form of course completion, literature to study. 2. Contemporary conception of teaching stylistics, RVP. 3. Reproductive and productive stylistic procedures. Writing composition and its preliminary stage. 4. Preparation of the model composition (narrative and descriptive) according to the system of the sentence patterns. 5. Working on text arrangement and draft. 6. Cultivation of pupils' comprehensive speech and evaluation of its stylistic qualities. Topics of pupils' oral presentations. 7. Communicative aspect in teaching stylistics. 8. Stylistic exercises and creation of their various types (textual, wording-centred, constructive and corrective). 9. Stylistic assignments, their number, frequency and extent. Methodology of their assessment and types of mistakes. 10. Evaluation and assessment of pupils' written assignments and spoken presentations. Problem of the stylistic value and its marking. 11. Analysis of real pupils' written assignments. Experience from the teaching stylistics acquired by the previous participants of the course. 12. Possibilities to include current and regional phenomena in the subject matter. Object teaching; usage of the supplement materials. 13. Competitions, games and acting in teaching stylistics. Transformation of the stylistic forms. Topics of pupils' assignments. Creative approach to stylistics. Introduction and critical analysis/evaluation of specific assessment tools and scoring procedures used in a given subject

Learning activities and teaching methods
Discussion, Students' portfolio, Skills demonstration, Individual study, Textual studies
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
definovat a analyzovat RVP z hlediska očekávaných výstupů učení
vyjmenovat klíčové kompetence a didaktické zásady a vysvětlit jejich podstatu
objasnit systémové souvislosti mezi učivem jednotlivých jazykových rovin
vysvětlit přínos požadavku mezipředmětových vztahů, aktualizace a regionalizace učiva
professional skills
pružně a nenásilně integrovat jednotlivé složky vyučování mateřského jazyka (jazykovou, slohovou a literární)
úspěšně začleňovat probírané jevy do jazykového systému
s ohledem na specifikum probíraného učiva a typ vyučovací hodiny vybírat a využívat vhodné (didakticky efektivní) vyučovací metody a formy práce
na základě zadaných kritérií zformulovat sérii zadání k úkolům pro komplexní jazykový rozbor určeným žákům 2. stupně ZŠ
aplikovat získané vědomosti v konkrétních simulovaných výukových situacích
lingvisticky správně a didakticky účinně řešit chybné jazykové jevy, jež jsou mu předloženy
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit podstatu komunikativního pojetí vyučování a uvede několik možných aktivit vedoucích k rozvíjení mluveného projevu žáka
vysvětlit podstatu slohové produkce a jednotlivých typů reprodukce
vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé fáze přípravy cvičné slohové práce
objasnit didaktický problém práce s kompozicí, zejména s osnovou komunikátu
popsat soustavu slohových cvičení
vysvětlit funkci konceptu a problém tvorby stylizačních variant
objasnit mechanismus testování stylové kvality žákova projevu
professional skills
navrhnout několik námětů pro reprodukci s obměnou a produkci
vytvořit sérii vybraných typů slohových cvičení, včetně zadání k nim
demonstrovat mechanismus práce s konceptem
navrhnout konkrétní postupy při tvorbě stylizačních variant
charakterizovat několik možností nácviku probíraných slohových útvarů
na základě autentických ukázek slohových prací žáků provést jejich opravu a ohodnotit je
navrhnout několik aktivit s prvky soutěživosti, her a dramatizace využitelných ve slohových hodinách
teaching methods
professional knowledge
Lecture with practical applications
Seminar classes
Instruction based on dialogue
Students' self-study
Discussion
Task-based study method
Skills demonstration
professional skills
Lecture with practical applications
Seminar classes
Instruction based on dialogue
Students' self-study
Discussion
Skills demonstration
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
komentovaná oprava seminárních prací
Oral exam
Individual presentation at a seminar
professional skills
Oral exam
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during seminar
komentovaná oprava seminárních prací
Recommended literature
 • Učebnice českého jazyka pro základní školy.
 • Brabcová, R. Mluvený jazyk v teorii a praxi.. Praha, 1987.
 • Brabcová, R., Vitvar, V. Mluvený jazyk ve škole i mimo školu.. Praha, 1986.
 • Čechová, Marie; Styblík, Vlastimil. Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upravené vydání, v SPN - pedagogickém nakladatelství vyd. 1. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85937-47-6.
 • Čechová, Marie; Styblík, Vlastimil. Didaktika češtiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
 • Čechová, Marie. Vyučování slohu : Úvod do teorie. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
 • Hausenblas, Ondřej. Vrátíme smysl hodinám češtiny? : Úvaha a praktický návrh, jak učinit náš vyučovací předmět hodným žákova zájmu. Zbuzany, 1993.
 • Suda Zdeněk. Soubor úkolů z didaktiky mateřského jazyka pro studující učitelství 2. stupně ZŠ - II.díl. Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 80-7043-262-4.
 • Vančát, Jaroslav,; Bezděk, Jiří,; Honzíková, Jarmila. Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě : přístupy k tvořivosti v učitelském povolání. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. ISBN 978-80-261-0428-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer