Course: Methodology of Composition and Rhetorics

« Back
Course title Methodology of Composition and Rhetorics
Course code KČJ/DISS
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Course content
1. Deduction of basic stylistic notions. 2. Inspiration and stylistics. Choice of methods and topics. 3. Wording of coherent texts according to syntactic relations, connection between linguistic and communication part of the subject matter. 4. Practice of narrative and its methods at grammar school level. 5. Practice of description and its methods at grammar school level. Simple description of objects, animals, people and personalities (inner characteristics). 6. Practice of description and its methods at grammar school level - description of larger units, action and subjective description. 7. Creative approach to discourse. 8. Practice of dialogues. 9. Practice of monologues. 10. Creative aspect of essay practice. 11. Stylistic practice at SOU. 12. Correction and assessment of the written and spoken assignments of stylistics. Introduction and critical analysis/evaluation of specific assessment tools and scoring procedures used in a given subject

Learning activities and teaching methods
E-learning, Discussion, Instruction based on dialogue, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Individual study
 • Contact hours - 24 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy stylistiky
porovnat charakteristické znaky jednotlivých funkčních stylů
vysvětlit charakteristické znaky jednotlivých slohových postupů a útvarů
odlišit stylotvorné jazykové prostředky od prostředků neutrálních
professional skills
analyzovat texty jednotlivých funkčních stylů
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit důležitost orientace žáka na komunikační záměr
vyjmenovat různé okruhy inspirace
vysvětlit různé metody rozvíjení tvořivosti
porovnat různé typy slohových cvičení
professional skills
navrhnout vyučovací hodiny slohu a komunikační výchovy různého tematického zaměření
volit funkčně různé organizační formy pro komunikační a slohovou výchovu
vhodně aplikovat různé vyučovací metody
nenásilně integrovat všechny tři složky vyučování českému jazyku (jazykovou, slohovou a literární)
správně posoudit a interpretovat komunikační účinky ústních i písemných projevů žáků
teaching methods
professional knowledge
Cooperative instruction
Instruction based on dialogue
Discussion
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Seminar classes
professional skills
Cooperative instruction
Discussion
Instruction based on dialogue
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Seminar classes
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Skills demonstration during seminar
Seminar work
professional skills
Oral exam
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Učebnice českého jazyka pro střední školy.
 • Čechová, Marie. Komunikační a slohová výchova. Vyd. 1. Praha : ISV nakladatelství, 1998. ISBN 80-85866-32-3.
 • Čechová, Marie; Styblík, Vlastimil. Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upravené vydání, v SPN - pedagogickém nakladatelství vyd. 1. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85937-47-6.
 • Čechová, Marie. Vyučování slohu : Úvod do teorie. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
 • Fišer, Zbyněk. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno : Paido, 2001. ISBN 80-85931-99-0.
 • Kolektiv. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007. Praha, 2007.
 • Kostečka, Jiří. Do světa češtiny jinak : (Didaktika českého jazyka a slohu pro vyučovací praxi). 1. vyd. Jinočany : H & H, 1993. ISBN 80-85787-24-5.
 • Kožmín, Zdeněk. Tvořivý sloh : Malé traktáty a malé scénáře. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-037-4.
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • Silberman, Mel; Lawson, Karen. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-124-X.
 • Šebesta, Karel. Od jazyka ke komunikaci : didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-711-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter