Course: Didactic Interpretation of Literary Text

« Back
Course title Didactic Interpretation of Literary Text
Course code KČJ/DINT
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Brčáková Vladimíra, Mgr.
Course content
The methodology of artistic text interpretation respecting the genre, genetic determining factors, the age of the student and his/her social, cultural and reading competence. Enhancing the pupil´s reading interest within the perception phase of text reception, in the apperception phase and in the interpretation and concretisation phases of text reception. Interpretation aiming to acquiring specific knowledge about literature, to develop acquiring aesthetic values (developing the pupil´s feelings, imagination, fantasy, symbolic and logical thinking), to develop axiological views, especially aesthetic and moral values. The methodology of the pupil´s production activities, genre transformations and creative writing. Interpretation as a method of presentation, exercising, revising and evaluating.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Cooperative instruction, Discussion, Instruction based on dialogue, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Task-based study method, Seminar classes, Individual study, Self-study of literature, Textual studies
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 36 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat cíle literární výchovy, klíčové kompetence žáka a očekávané výstupy
vysvětlit rozdíl mezi transmisivní (tradiční) a komunikativně či konstruktivisticky pojatou (inovativní) výukou
definovat principy pedagogického konstruktivismu
objasnit transformovanou roli učitele i žáka v inovativní výuce
uvést klady a zápory tradiční a inovativní výuky
popsat charakter čtenářství v období pubescence, příp. adolescence
posoudit změny v kurikulární reformě
objasnit principy v didaktické interpretaci textu
vyjmenovat reprodukční a produkční metody při práci s uměleckým textem
popsat metody tvořivé interpretace
professional skills
vlastními slovy vyjádřit interpretační soud nad vybranými uměleckými texty
získané znalosti o didaktické interpretaci aplikovat na práci s uměleckým textem
argumentovat pro své interpretační názory i pro užité didaktické postupy
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat cíle literární výchovy, klíčové kompetence žáka a očekávané výstupy
vysvětlit rozdíl mezi transmisivní (tradiční) a komunikativně či konstruktivisticky pojatou (inovativní) výukou
definovat principy pedagogického konstruktivismu
objasnit transformovanou roli učitele i žáka v inovativní výuce
uvést klady a zápory tradiční a inovativní výuky
popsat charakter čtenářství v období pubescence, příp. adolescence
posoudit změny v kurikulární reformě
objasnit principy v didaktické interpretaci textu
vyjmenovat reprodukční a produkční metody při práci s uměleckým textem
popsat metody tvořivé interpretace
professional skills
na vyšší profesionální úrovni aplikovat získané znalosti o didaktické interpretaci v modelových pedagogických situacích
funkčně kombinovat metodu řízeného čtení s postupy tvůrčího psaní či dramatické tvořivosti, zvláště v interpretační a konkretizační fázi recepce
vybrat vhodné metody pro četbu a interpretaci literárního díla, a to ve vztahu k jeho žánru a poetice
navrhnout a pedagogicky realizovat ?multiestetický? projekt propojující literární umění s uměním výtvarným, hudebním, filmovým či divadelním
vlastními slovy vyjádřit interpretační soud nad vybranými uměleckými texty
teaching methods
professional knowledge
Task-based study method
Textual studies
Skills demonstration
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
Instruction based on dialogue
Discussion
Seminar classes
professional skills
Task-based study method
Textual studies
Skills demonstration
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
Discussion
Instruction based on dialogue
Seminar classes
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
Project
professional skills
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
Project
Recommended literature
 • Beránková, Eva; Kostečka, Jiří. Přečtěte si s námi : Literární interpretace pro vyučovací praxi . Praha: SPN, 1992.
 • Beránková, Eva. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002.
 • Bílek, Petr. Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu). Brno: Host, 2003.
 • Eco, Umberto. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004.
 • Germušková, M. Literárny text v didaktickej komunikácii. . Prešov: FHPV PU, 2003.
 • Hník, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Praha, 2014. ISBN 978-80-246-2626-0.
 • Kolektiv. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP, 2007.
 • Kolektiv. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : (se změnami provedenými k 1.9. 2007. Praha: VÚP, 2007.
 • Kožmín, Zdeněk. Interpretace básní: Určeno pro učitele čes. jaz. a lit. na SŠ. Praha: SPN, 1986.
 • Kožmín, Zdeněk. Tvořivý sloh: malé traktáty a malé scénáře. Praha: Victoria Publishing, 1995.
 • Lederbuchová, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole II. Plzeň: ZČU, 1997.
 • Lederbuchová, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole I. Plzeň: ZČU, 1995.
 • Lederbuchová, Ladislava. Dítě a kniha: o čtenářství jedenáctiletých. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004.
 • Lederbuchová, Ladislava. Literatura ve škole: četba žáka a didaktická interpretace uměleckého textu v literární výchově na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia. Plzeň, 2010. ISBN 978-80-7043-891-6.
 • Ležáková, Dana; Bína Daniel. Komunikační kompetence v literární výchově. České Budějovice, 2006. ISBN 80-7040-935-5.
 • Machková, Eva. Základy dramatické výchovy. 1.vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Machková, Eva. Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. 5., rozšíř. vyd., v Středočes. kraj. kult. středis. 2. Praha : Středočeské krajské kulturní středisko, 1990.
 • Pechar, Jiří. Interpretace a analýza literárního díla. Praha: Filosofia, 2002.
 • Valenta, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura Strom, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer