Course: Czech Language Methodology for Lower Secondary School

« Back
Course title Czech Language Methodology for Lower Secondary School
Course code KČJ/DIJZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
 • Čechová Marie, Prof. PhDr. DrSc.
Course content
Lectures: 1. Conception of teaching Czech in the present. 2. Textbooks, activity books, handbooks and supplementary materials. 3. Didactic principles and methods of teaching (practical application). 4. Complete linguistic analysis of the text; types of exercises. 5. Methodology of phonetics and orthography. 6. Methodology of morphology. 7. Methodology of syntax. 8. Methodology of lexicology. 9. Methodology of word formation. 10. Learners' assignments, written and oral forms of screening learners' knowledge and skills, evaluation and marking. 11. Connections among school subjects and their parts; regional and current elements in their subject matter. 12. Communicative aspect of teaching Czech. Oral presentations. 13. Motivation, creativity, didactic games and competitions. Seminars: The programme is based on lectures. The activities will be focused on the practical application of the acquired knowledge through individual students' presentations of their teaching. It will be also analysed and evaluated their real practice at schools. Students are also supposed to master the methodology of the complete linguistic analysis, dictation assessment, creation of exercises, lesson planning, taking notes, lesson arrangement, modern and regional approach to the subject matter, learners´ upbringing and application of games and competitions in teaching.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Discussion, Students' portfolio, Skills demonstration, Individual study, Textual studies
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 3 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v jazykovém systému
prokázat znalost obsahu jednotlivých jazykovědných disciplín
professional skills
úspěšně identifikovat jazykové jevy jednotlivých jazykových plánů a pojmenovávat je
bezchybně užívat příslušné lingvistické termíny
learning outcomes
professional knowledge
definovat a analyzovat RVP z hlediska očekávaných výstupů učení
vyjmenovat klíčové kompetence a didaktické zásady a vysvětlit jejich podstatu
zdůvodnit požadavek komunikativního pojetí vyučování českého jazyka
objasnit systémové souvislosti mezi učivem jednotlivých jazykových rovin
vysvětlit přínos požadavku mezipředmětových vztahů, aktualizace a regionalizace učiva
professional skills
pružně a nenásilně integrovat jednotlivé složky vyučování mateřského jazyka (jazykovou, slohovou a literární)
úspěšně začleňovat probírané jevy do jazykového systému
s ohledem na specifikum probíraného učiva a typ vyučovací hodiny vybírat a využívat vhodné (didakticky efektivní) vyučovací metody a formy práce
na základě zadaných kritérií zformulovat sérii zadání k úkolům pro komplexní jazykový rozbor určeným žákům 2. stupně ZŠ
aplikovat získané vědomosti v konkrétních simulovaných výukových situacích
samostatně vytvořit přípravu na vyučovací hodinu kombinovaného typu
lingvisticky správně a didakticky účinně řešit chybné jazykové jevy, jež jsou mu předloženy
teaching methods
professional knowledge
Discussion
Lecture with practical applications
Seminar classes
Self-study of literature
Task-based study method
professional skills
Skills demonstration
Lecture with practical applications
Seminar classes
Self-study of literature
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Komentovaná oprava testu. Komentovaná oprava seminární práce
professional skills
Test
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Komentovaná oprava testu. Komentovaná oprava seminární práce
general eligibility
Seminar work
Recommended literature
 • Čechová, Marie; Styblík, Vlastimil. Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upravené vydání, v SPN - pedagogickém nakladatelství vyd. 1. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85937-47-6.
 • Čechová, Marie; Styblík, Vlastimil. Didaktika češtiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
 • Hausenblas, Ondřej. Vrátíme smysl hodinám češtiny? : Úvaha a praktický návrh, jak učinit náš vyučovací předmět hodným žákova zájmu. Zbuzany, 1993.
 • Jelínek, Jaroslav. Úvod do teorie vyučování českému jazyku. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Kostečka, Jiří. Do světa češtiny jinak : (Didaktika českého jazyka a slohu pro vyučovací praxi). 1. vyd. Jinočany : H & H, 1993. ISBN 80-85787-24-5.
 • MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-172-7.
 • Suda, Zdeněk. Soubor úkolů z didaktiky mateřského jazyka pro studující učitelství 2. stupně ZŠ - I.díl. Západočeská univerzita Plzeň, 2000. ISBN 80-7082-584-7.
 • Šebesta, Karel. Od jazyka ke komunikaci : didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-711-9.
 • Vančát, Jaroslav,; Bezděk, Jiří,; Honzíková, Jarmila. Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě : přístupy k tvořivosti v učitelském povolání. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. ISBN 978-80-261-0428-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter